۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه بك (BDI-21) بر روي دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه بك (BDI-21) بر روي دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه افسردگي بك
مقاله افسردگي
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل سوالها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تحلیل سؤالها و تحلیل عاملی پرسشنامه افسردگی یک (BDI-21) بوده است. ۱۹۶ دانشجوی پسر دانشگاه شهید چمران (اهواز) به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین دانشجویانی که در خوابگاههای دانشجویی ساکن بودند انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل سؤالهای پرسشنامه افسردگی بک (BDI-21) همه سؤالها با نمره کل همبستگی معنی داری داشتند. بر اساس تحلیل عاملی از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی پنج عامل به دست آمد، که عامل یکم بیشترین سهم را در تبیین واریانس پرسشنامه فوق داشت. علاوه بر این، ضریب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای کل پرسشنامه ۰٫۸۷، ضریب پایایی تنصیف آن ۰٫۸۳ و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله سه هفته ۰٫۴۹ به دست آمد. همچنین، ضریب همبستگی بین پرسشنامه افسردگی بک و خرده مقیاس D از پرسشنامه MMPI 0.60 محاسبه گردید. از مجموع ۱۹۶ دانشجو تعداد ۲۱ (۱۰٫۷ درصد) نفر از آنها دچار افسردگی بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشنامه افسردگی بک را می توان در پژوهشهای روانشناختی و درمانی مورد استفاده قرار داد. 

© حقوق سایت محفوظ است