۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله تحليل شاخص هاي مسکن روستايي استان ايلام و سطح بندي آن ها با استفاده از تحليل عاملي و خوشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۶۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحليل شاخص هاي مسکن روستايي استان ايلام و سطح بندي آن ها با استفاده از تحليل عاملي و خوشه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله شاخص هاي مسکن
مقاله نواحي روستايي استان ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جميني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صيدايي سيداسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي مهم آگاهي از وضعيت مسکن در فرايند برنامه ريزي روستايي، استفاده از شاخص هاي مسکن مي باشد. اين شاخص ها بيانگر وضعيت کمي و کيفي مسکن روستايي از يک سو و بهبود بخشي برنامه ريزي مسکن از سوي ديگر براي يک افق بلندمدت است. در اين پژوهش ابتدا مفهوم و جايگاه شاخص هاي مسکن روستايي و ويژگي هاي مسکن روستايي کشور مرور شده و سپس با استفاده از مهم ترين مولفه ها و شاخص هاي مسکن وضعيت مسکن مناطق روستايي شهرستان هاي استان ايلام بررسي و نهايتا به سطح بندي نواحي روستايي منطقه مورد مطالعه با استفاده از اين شاخص ها پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر، با توجه به هدف توصيفي تحليلي بوده که با استفاده از روش اسناد و مطالعات کتابخانه اي انجام گرفته است. از ميان متغيرهاي مربوط به مسکن، ۲۲ شاخص استخراج و با استفاده از روش تحليل عاملي به ۵ عامل تقليل يافته اند؛ عوامل به دست آمده از تحليل عاملي، جمعا ۹۷٫۶۰ درصد از واريانس را در بر مي گيرند. در بين ۵ عامل استخراج شده، عامل رفاهي به تنهايي ۲۵٫۴۰۶ درصد واريانس را پوشش مي دهد که تاثيرگذارترين عامل در مطالعه مي باشد. به منظور سطح بندي نواحي همگن روستايي از روش تحليل خوشه اي استفاده و نقاط روستايي استان به ۴ گروه همگن طبقه بندي شده اند که بر اساس آن مناطق روستايي شهرستان شيروان و چرداول در بالاترين سطح و مناطق روستايي شهرستان هاي دهلران، دره شهر و آبدانان در پايين ترين سطح از حيث برخورداري از شاخص هاي مسکن قرار دارند.

© حقوق سایت محفوظ است