۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله تحليل تمايل به مشارکت در مديريت آبياري: مطالعه موردي تعاوني هاي آب بران سفيد برگ و سراب بس استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تمايل به مشارکت در مديريت آبياري: مطالعه موردي تعاوني هاي آب بران سفيد برگ و سراب بس استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشکل هاي آب بران
مقاله تمايل
مقاله مديريت مشارکتي آبياري
مقاله تحليل تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز زدايي و برون سپاري وظايف و مسووليت ها به بهره برداران از سياست هاي مهم دولت ها محسوب مي گردد که اين مساله در زمينه مديريت آبياري نيز مصداق دارد به طوري که اکنون انتقال مديريت آبياري به بهره برداران در قالب تشکل هاي آب بران معمول گرديده است. لذا جلب مشارکت بهره برداران در زمينه مديريت آبياري ضروري مي باشد، هم چنين با توجه به اين که تمايل به عنوان مهمترين پيش بيني کننده رفتار محسوب مي گردد لذا هدف اين مطالعه سنجش ميزان تمايل به مشارکت در مديريت آبياري در بين کشاورزان عضو تعاوني هاي آب بران سفيد برگ و سراب بس در استان کرمانشاه تعيين گرديد که با استفاده از طرح تحقيق تلفيقي صورت گرفته است. از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي براي انتخاب نمونه آماري استفاده شد و در نهايت ۱۰۳ پرسشنامه جمع آوري و تحليل گرديد. در بخش کمي تحقيق، نتايج حاصل از کاربرد تحليل تشخيصي گام به گام نشان مي دهد که متغيرهايي مانند وسعت ديمکاري، ميزان تحصيلات، وضعيت تاسيسات آبياري، نگرش نسبت به مديريت مشارکتي آبياري و سن، بيشترين اهميت را در تشخيص تمايل بهره برداران به مشارکت در مديريت آبياري داشته اند. هم چنين در بخش کيفي، نتايج حاصل از تحليل محتوايي پرسشنامه باز که در قالب مصاحبه غير ساختارمند انجام گرفت، ضمن تاييد عوامل مزبور، نشان دهنده تاثير عوامل ديگري هم چون وضعيت اقتصادي بهره برداران، روحيه جمع گرايي و هم چنين اعتقاد بر تمايل نسبت به مقوله مديريت مشارکتي آبياري مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد به منظور جلب مشارکت بهره برداران در مديريت آبياري قبل از اقدام به ايجاد تشکل هاي آب بران، به انجام مطالعات نگرش سنجي، انتخاب افراد پيشرو با ويژگي هاي مناسب و بهسازي تاسيسات آبياري، مبادرت گردد، به طوري که در نهايت، به منظور مشارکت فعال و پايدار بهره برداران در مديريت آبياري، به عنوان ضرورتي مسلم در شرايط فعلي کشور، زمينه هاي لازم مهيا گردد.

© حقوق سایت محفوظ است