۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تجزيه ژنتيكي برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك در آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقي لاين x تستر تحت شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه ژنتيكي برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك در آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقي لاين x تستر تحت شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله عملكرد
مقاله تركيب پذيري عمومي و خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: قنادها محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در دو آزمایش تنش و بدون تنش به صورت لاین x تستر در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش دانه های روغنی در سال ۱۳۸۱ اجرا شد و هدف از آن ارزیابی تحمل به خشکی هیبریدهای آفتابگردان و والدین آنها بود. هر آزمایش از ۳۶ تیمار شامل ۳ لاین نرعقیم، ۸ لاین برگرداننده باروری و ۲۴ هیبرید حاصل از آنها و یک رقم آزاد گروه افشان (آرماویروسکی) تشکیل و در قالب طرح لاتیس ساده ۶´۶ در دو تکرار پیاده گردید. زمان اعمال تیمار تنش در مرحله ۸-۶ برگی بود و آبیاری کلیه کرت ها در آزمایش شاهد (بدون تنش) براساس ۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و در آزمایش تنش براساس ۱۸۰ میلی متر تبخیر انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد، درصد روغن، ارتفاع گیاه، وزن خشک طبق و وزن  خشک ساقه در هر دو شرایط محیطی نشان داد که بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد برای تمامی صفات وجود دارد. قابلیت ترکیب پذیری با استفاده از تجزیه لاین x تستر کمپتورن و سینگ و چوداری انجام گرفت. براساس معنی داری میانگین مربعات لاین، برای صفاتی نظیر درصد روغن، ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق مورد بررسی در آزمایش بدون تنش واریانس افزایشی معنی دار برآورد گردید، همچنین میانگین مربعات تستر برای صفات درصد روغن، وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق در هیچکدام از دو آزمایش معنی دار نگردید و میانگین مربعات لاین x تستر فقط برای صفات وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق در شرایط تنش معنی دار شد. سهم لاین ها در اکثر موارد برای صفاتی نظیر درصد روغن، وزن خشک طبق و وزن خشک ساقه در دو آزمایش بیشتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است