۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله تجزيه و تحليل تعهد سازماني پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافيک آنها در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل تعهد سازماني پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافيک آنها در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله تعهد سازماني
مقاله مراکز آموزشي- درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي امير
جناب آقای / سرکار خانم: صمصامي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم بيگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بيك مرادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين منابع انساني در سازمان هاي مراقبت بهداشتي– درماني، نقش کليدي در تحقق اهداف سازمان بعهده دارند و تعهد سازماني آنها يکي از فاکتورهاي مهم در جهت نيل به اهداف سازماني است.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي که در سال ۱۳۹۲ در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از نوع نسبتي، تعداد ۳۶۰ نفر از پرستاران شاغل بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه تعهد سازماني ۱۸ سوالي تعديل شده آلن و ماير بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي نمونه هاي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بيانگر سطح متوسط تعهد سازماني پرستاران بود. تعهد سازماني پرستاران بر حسب گروه سني، سابقه کاري و وضعيت استخدام آنها تفاوت معنادار آماري داشت (p<0.05). پرستاران در گروه سني £ ۴۰ سال، سابقه کاري ۱۶-۲۰ سال و استخدام رسمي تعهد سازماني بيشتري نسبت به ساير پرستاران داشتند (p<0.05) ولي تعهد سازماني آنها بر حسب جنسيت (p=.131) سطح تحصيلات (p=0.77) تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه نهايي: مديران مراکز آموزشي درماني بايد با فراهم نمودن شرايط به ارتقاء تعهد سازماني پرستاران داراي سابقه کاري کمتر از ده سال، با وضعيت استخدامي پيماني، قراردادي و طرحي توجه ويژه داشته باشند.

© حقوق سایت محفوظ است