۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله تجزيه الگوي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي عملکرد علوفه در فسکيوي بلند با استفاده از روش چند متغيره AMMI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۳۴ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه الگوي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي عملکرد علوفه در فسکيوي بلند با استفاده از روش چند متغيره AMMI
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ و محيط
مقاله تجزيه امي
مقاله الگوي واکنش ژنوتيپي
مقاله فسکيوي بلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري نيا پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي الگوي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي عملکرد علوفه ۲۵ ژنوتيپ فسکيوي بلند در ۷ محيط (ترکيب سال و مکان) انجام شد. تجزيه آثار افزايشي جمع پذير و آثار متقابل ضرب پذير نشان داد که آثار ژنوتيپ، محيط و اثر متقابل بين آنها بسيار معني دار بود و سه مولفه اول ۸۹ درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را توجيه نمودند. بر اساس نمودار باي پلات اولين مولفه اصلي و ميانگين عملکرد علوفه براي ژنوتيپ ها و محيط ها، ژنوتيپ هاي شماره ۸ و ۲۰ به عنوان پايدارترين ژنوتيپ هاي پرمحصول شناسايي شدند. ژنوتيپ هاي ۱، ۱۲ و 14 در مرتبه دوم به عنوان ژنوتيپ هاي پايدار و پر محصول جاي گرفتند. نمودارهاي تجزيه الگوي واکنش ژنوتيپي ترسيم شده بر اساس دو مولفه اول و معني دار مدل براي ژنوتيپ ها و محيط ها و همچنين تجزيه خوشه اي بر اساس آماره هاي پايداري مدل AMMI 3 شامل SIPC 3 و EV 3نشان داد که ژنوتيپ ۸ با داشتن عملکرد بيش از ميانگين، سازگاري عمومي مطلوب دارد. ژنوتيپ هاي ۱، ۹ و ۱۲ پايداري متوسط تا ضعيف داشتند و ژنوتيپ هاي ۱۰، ۱۳، ۱۹ و ۲۵ به عنوان ناپايدارترين ژنوتيپ ها شناخته شدند. بر اساس نتايج بدست آمده مي توان ژنوتيپ هاي ۲ و ۱۶ و ۱۷ را واجد سازگاري خصوصي به محيط هاي با آبياري مطلوب (سال هاي ۸۷ و ۸۸ارزيابي در اصفهان) و ژنوتيپ ۱۸ را واجد سازگاري خصوصي به شرايط کمبود آب آبياري (سال هاي ۸۶ و ۸۷ ارزيابي در لورک) دانست. نتايج نشان داد که محيط هاي مورد ارزيابي همگي در ايجاد اثر متقابل سهم داشتند و کمبود آب آبياري به شدت بر عملکرد ژنوتيپ ها تاثيرگذار بود.

© حقوق سایت محفوظ است