۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله تبيين رابطه انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق کاري و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تبيين رابطه انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق کاري و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر
مقاله فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر
مقاله اخلاق کاري
مقاله گرايش اجتماعي
مقاله تغيير وضعيت اقتصادي
مقاله عوامل شخصي
مقاله عوامل اجتماعي
مقاله شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق کاري و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهر اصفهان است. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهر اصفهان، در سال ۱۳۸۴ بودند كه با روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي ۳۷۵ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرايي اقتصادي (فلدمن،۱۹۸۱) پرسشنامه جايگاه مسئوليت وضعيت اقتصادي (فلدمن،۱۹۸۱)، و پرسشنامه گرايش اجتماعي (كرندال،۱۹۶۹) بود. مهمترين يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تغيير وضعيت اقتصادي مردم با اسناد به عوامل شخصي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد (P?0.01). بين عامل انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر با هر دو عوامل شخصي و اجتماعي (P?0.01) و نيز دو عامل فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر با عوامل شخصي (P?0.01) و اخلاق كاري با عوامل شخصي (P?0.05) و اجتماعي (P?0.01) بهبود وضعيت اقتصادي رابطه معناداري به دست آمد. گرايش اجتماعي با عوامل اجتماعي بهبود وضعيت اقتصادي رابطه معناداري دارد (P?0.05) بين انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر (P?0.01) و فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر (P?0.05) با تغيير وضعيت اقتصادي مردم رابطه معناداري به دست آمد. يافته ها بر اساس دو دسته نظريه كلي كه در پيشينه پژوهش به آن اشاره گرديده است يعني نظريه گرايش به خود اقتصادي و گرايش اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است