۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله تاثير ۴ هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-&#945 در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ۴ هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-&#945 در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله سرپين A12
مقاله التهاب سيستمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي گركاني الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واسپين، آديپوکين جديدي است که بالقوه حساسيت انسوليني را افزايش مي ‌دهد. داده‌ هاي اندکي در مورد تاثير تمرين ورزشي بر غلظت واسپين در سرم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير تمرين مقاومتي بر سطح واسپين و برخي شاخص‌ هاي التهابي سرم در وضعيت ديابتي مي ‌باشد.
مواد و روش ‌ها: ۳۶ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار با ميانگين وزن ۲۸۸±۲۲ گرم به طور تصادفي به ۴ گروه تقسيم شدند: کنترل غيرديابتي، تمرين غيرديابتي، کنترل ديابتي و تمرين ديابتي. گروه ‌هاي تمريني يک برنامه‌ تمرين مقاومتي با استفاده از نردبان (۳ روز در هفته، براي ۴ هفته) انجام دادند. وزن بدن، غلظت گلوکز، واسپين، اينترلوکين-۶ (IL-6)، پروتئين واکنشي C (CRP) و عامل نکروز توموري آلفا (TNF-a) در سرم اندازه ‌گيري گرديد.
يافته‌ ها: ۴ هفته تمرين مقاومتي در موش ‌هاي صحرايي غيرديابتي به طور معني ‌داري سطح واسپين را در سرم کاهش داد، در حالي که در گروه تمرين ديابتي سطح واسپين در مقايسه با گروه کنترل ديابتي افزايش نشان داد. هر چند، اين برنامه تمرين مقاومتي غلظت گلوکز، IL-6 و TNF-a را تغيير نداد، اما کاهش CRP در گروه‌ هاي تمريني، در مقايسه با گروه‌ هاي کنترل‌ مشاهده گرديد.
نتيجه ‌گيري: پژوهش حاضر نشان داد تمرين مقاومتي به طور متفاوتي بر مقدار واسپين در سرم گروه ‌هاي ديابتي و غيرديابتي موش‌ هاي صحرايي تاثير مي ‌گذارد. هر چند، به منظور روشن نمودن نقش واسپين و ساز و کارهاي ملکولي مرتبط با آن پژوهش ‌هاي بيشتر ضرورت دارد. همچنين کاهش غلظت CRP ممکن است حاکي از تاثير بالقوه‌ تمرين مقاومتي بر تعديل التهاب ناشي از ديابت باشد.

© حقوق سایت محفوظ است