۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير ۱۰ هفته بازيهاي دبستاني بر برخي تواناييهاي ادراكي- حركتي دانش آموزان دختر پايه سوم مدرسه هاي ابتدايي شهرستان ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير ۱۰ هفته بازيهاي دبستاني بر برخي تواناييهاي ادراكي- حركتي دانش آموزان دختر پايه سوم مدرسه هاي ابتدايي شهرستان ماهشهر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي هاي دبستاني
مقاله توانايي هاي ادراكي – حركتي
مقاله چابكي
مقاله تعادل ايستا
مقاله تعادل پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني اصل رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازيهاي متنوع مي توانند زيرساختهاي توانايي ادراکي- حرکتي کودکان دبستاني را بهبود بخشند. هدف اين تحقيق، بررسي تاثير ۱۰ هفته بازيهاي دبستاني بر تواناييهاي چابکي، تعادل ايستا و تعادل پوياي دانش آموزان دختر پايه سوم مدرسه هاي ابتدايي شهرستان ماهشهر بود. روش اين تحقيق، آزمايشي- ميداني بود که در آن، دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسه متفاوت به طور تصادفي، يکي در گروه آزمايش (۲۷ نفر) و ديگري در گروه گواه (۲۸ نفر) گزينش شدند. براي اندازه گيري چابکي، تعادل ايستا و تعادل پويا از آزمون رشد ادراکي- حرکتي برويينکز- ازرتسکي (۱۹۷۸) استفاده شد. روايي اين آزمونها، به وسيله آزمونهاي تعادل روچ و کفارت (۱۸۶۴) و چابکي مورد تاييد قرار گرفت. ابتدا از آزمودنيهاي دو گروه پيش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمايش به مدت ۱۰ هفته، هفته اي دو جلسه و هر جلسه به مدت ۴۵ دقيقه، به تمرينهاي متنوع بازيهاي دبستاني به صورت انفرادي، گروهي، امدادي با چشمان باز و بسته پرداختند. مقايسه نتايج تفاوت ميانگينهاي پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و گواه نشان داد که شرکت در بازيهاي دبستاني موجب شد که آزمودنيهاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه، مهارتهاي چابکي، تعادل ايستا و تعادل پوياي خود را پيشرفت دهند. اين تفاوت در سطح احتمال P≤۰٫۰۵ معنادار بود. علاوه بر اين، مقايسه انفرادي تعادل ايستا، تعادل پويا و چابکي گروه آزمايش و گواه نشان داد که اين عاملها، در گروه آزمايش در سطح P≤۰٫۰۵تاثير معناداري داشتند. همچنين بين نمره هاي پس آزمون چابکي و تعادل ايستا، همچنين چابکي و تعادل پويا گروه آزمايش رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است