۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تاثير گچ گيري مکرر توام با تزريق سم بوتولينيوم نوع A بر اسپاستي سيتي عضلات همسترينگ و کاف کودکان فلج مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۵۶۲ تا ۵۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير گچ گيري مکرر توام با تزريق سم بوتولينيوم نوع A بر اسپاستي سيتي عضلات همسترينگ و کاف کودکان فلج مغزي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزي
مقاله سم بوتولينيوم نوع A
مقاله اسپاستي سيتي عضلاني
مقاله گچ گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي آوات
جناب آقای / سرکار خانم: اميرسالاري سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه با هدف تاثير گچ گيري مکرر توام با تزريق سم بوتولينيوم نوعA  بر اسپاستي سيتي عضلات همسترينگ و کاف کودکان فلج مغزي انجام گرفت.
روش: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي با گروه هاي موازي به شکل پيش و پس مداخله و دو سويه کور انجام شد. جامعه هدف، کودکان ۸-۲ ساله مبتلا به فلج مغزي همي پلژي و دايپلژي در شهر تهران بودند. از ميان کودکان مراجعه کننده به موسسه توانبخشي وليعصر (عج)، ۲۵ نفر که شرايط ورود به مطالعه را داشتند با در نظر گرفتن شرايط همگني (سن، سيستم طبقه بندي عملکرد حرکتي درشت و نوع اختلال) به صورت ساده و هدفمند انتخاب و به روش تصادفي ساده به دو گروه ۱۳ و ۱۲ نفره تقسيم شده و به ترتيب تحت تزريق سم بوتولينيوم نوعA  به تنهايي و سم بوتولينيوم نوعA  همراه با گچ گيري مکرر قرار گرفتند. ابزارهاي کلينيکي، شامل سيستم طبقه بندي عملکرد حرکتي درشت و مقياس اصلاح شده آشورث مي شد که قبل و ۱، ۳، ۶ و ۱۲ ماه بعد از تزريق مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از آزمون هاي آماري رتبه هاي علامت دار ويلکاکسون و من – ويتني انجام شد.
يافته ها: مقايسه بين دو گروه از نظر ميزان اسپاستي سيتي زانوي راست و چپ در مقاطع يک ماه، سه ماه، شش ماه و دوازده ماه بعد نسبت به قبل از مداخله تفاوت معني داري نشان نداد. در مقايسه بين دو گروه از نظر ميزان اسپاستي سيتي مچ پاي راست و چپ در مقاطع زماني يک ماه و سه ماه تفاوت معني داري نسبت به قبل از مداخله ديده نشد ولي در بازه هاي زماني شش ماه و دوازده ماه تفاوت معني دار مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ترکيب تزريق سم بوتولينيوم نوع A و گچ گيري مکرر مچ پا، يکي از رويکردهاي مناسب در کاهش اسپاستي سيتي عضلات کاف کودکان فلج مغزي باشد که براي مدت بيش از ۶ ماه مي تواند کاهش تون عضلات را حفظ کند.

© حقوق سایت محفوظ است