۱۳۹۵-۰۱-۰۵

مقاله تاثير گرمادهي با مايکروويو بر مرگ و مير آفت شب پره هندي در محصول پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير گرمادهي با مايکروويو بر مرگ و مير آفت شب پره هندي در محصول پسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله شب پره هندي
مقاله گرمادهي
مقاله مايکروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورفرد محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شب پره هندي (Plodia interpunctella) مهمترين آفت انباري پسته محسوب مي شود، به طوري که ساليانه صدمات زيادي را به اين محصول وارد مي آورد. استفاده از گرمادهي با مايکروويو در کنترل آفات انباري شيوه نويني است که به سبب سرعت بالا و عدم به جا گذاشتن پسماندهاي مضر به عنوان جايگزيني مناسب براي استفاده از سموم شيميايي معرفي شده است. در اين تحقيق، با قرار دادن پسته آلوده به لاروهاي آفت شب پره هندي به مدت زمان مشخص در معرض يک موج مايکروويو، مرگ و مير آفت و عدم تغيير در خواص کيفي محصول بررسي شد. درصد مرگ و مير سن هاي سوم تا چهارم و سن پنجم لاروي آفت در زمان هاي ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانيه و همچنين اثر زمان هاي ۳۰، ۵۰ و ۷۰ ثانيه بر روي ويژگي هايي مانند درصد رطوبت، ارزش پراکسيد و اسيد چرب آزاد محصول مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که درصد مرگ و مير آفت در تيمارهاي ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانيه براي لاروهاي سن سوم تا چهارم به ترتيب ۷۱٫۶۶، ۹۰٫۸۳، ۹۷٫۵ و ۱۰۰ درصد و براي لاروهاي سن پنجم به ترتيب ۳۹٫۱۱، ۶۲٫۷۵، ۹۵٫۷۸ و ۱۰۰ درصد بود. در تيمار ۵۰ ثانيه، مرگ و مير لاروهاي سن هاي سوم تا چهارم و همچنين سن پنجم ۱۰۰ درصد محاسبه گرديد. درصد رطوبت کل پسته در تيمارهاي ۵۰ و ۷۰ ثانيه نسبت به تيمار شاهد، کاهش معني داري داشت. همچنين مقدار اسيد چرب با افزايش طول مدت زمان تيماردهي به ۷۰ ثانيه، به طور معني داري افزايش يافت. با توجه به ميزان مرگ و مير آفت و نيز تغييرات کيفي محصول در زمان هاي مختلف قرار گرفتن در معرض امواج مايکروويو، استفاده از اين روش به منظور کنترل شب پره هندي در محصول پسته توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است