۱۳۹۵-۰۳-۲۴

مقاله تاثير کمپوست توليد شده از زباله شهري مشهد بر سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير کمپوست توليد شده از زباله شهري مشهد بر سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص جوانه زني
مقاله كمپوست زباله
مقاله كيفيت كمپوست
مقاله گوجه فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمپوست توليد شده از زباله به عنوان يک منبع جايگزين کودهاي شميايي براي افزايش حاصل خيزي خاک و توليد محصول شناخته شده است. در اين مطالعه قابليت کمپوست توليد شده از زباله شهري براي بهبود جوانه زني و رشد گياهچه هاي رشد يافته در خاک گلدان بررسي شد. چهار تيمار بر اساس نسبت هاي اختلاط کمپوست توليدشده از زباله شهري با خاک در نسبت هاي ۱ به ۲٫۵، ۱ به ۱ ،۵ به ۷٫۵ و ۱ به ۱۰ در اين آزمايش با شاهد (خاک باغي) مقايسه شد. تجزيه هاي فيزيکي و شيميايي مخلوط هاي مختلف انجام گرفت. رشد گياه, توليد بيوماس و مقدار عناصر پر مصرف (Mg، Ca، K، P،(N  عناصر كم مصرف (B، Zn، Mn، Cu، Fe) و فلزات سنگين (Co، Cr، Cd، Ni، Pb) در گياه و خاک تعيين شد. حضور کمپوست pH، هدايت الکتريکي، جرم حجمي محيط رشد، مقدار عناصر کم مصرف و پرمصرف و فلزات سنگين در گياه و خاک را افزايش داد. اما غالب اين پارامترها تحت تاثير مقدار کمپوست در محيط رشد قرار نگرفتند. بيشترين ميزان جوانه زني، رشد گياهچه و وزن خشک ريشه و ساقه در نسبت اختلاط کمپوست و خاک ۱ به ۵ مشاهده شد. اما نسبت اختلاط ۱ به ۲٫۵ کمپوست و خاک کمترين ميزان جوانه زني و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي در ميان تيمارها دارا بود. ترکيبات سمي و عدم توازن در عناصر غذايي مي توانند مسوول اثرات بازدارندگي کمپوست بر گياهچه ها باشند. افزودن کمپوست به محيط رشد مقدار عناصر غذايي و فلزات سنگين در گياه را افزايش داد. کاربرد مقادير زياد کمپوست توليد شده از زباله ممکن است اثرات زيانباري را بر محصولات داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است