۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود فسفات زيستي بر عملکرد و اجزا عملکرد گياه دارويي انيسون (.Pimpinella anisum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۵۲ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود فسفات زيستي بر عملکرد و اجزا عملکرد گياه دارويي انيسون (.Pimpinella anisum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انيسون (.Pimpinella anisum L)
مقاله کودهاي بيولوژيک
مقاله ورمي کمپوست
مقاله کود فسفات زيستي
مقاله اجزا عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف کودهاي بيولوژيک در يک نظام کشاورزي پايدار، موجب پايداري عملکرد به ويژه در توليد گياهان دارويي مي گردد. انيسون (Pimpinella anisum L.) نيز يک گياه دارويي اسانس دار بوده و دانه مهمترين اندام حاوي اسانس مي باشد. به همين منظور در تحقيقي اثر ورمي کمپوست و کود فسفات زيستي بر عملکرد و اجزا عملکرد انيسون شامل ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه، به صورت آزمايش فاکتوريل دو فاکتوره با استفاده از فاکتورهاي ورمي کمپوست (۰، ۵ و ۱۰ تن در هکتار) و کود فسفات زيستي (عدم تلقيح، تلقيح با بذر و تلقيح با بذر + محلول پاشي بر روي خاک در مرحله ساقه رفتن) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با نه تيمار و سه تکرار در ايستگاه تحقيقات همند دماوند (وابسته به موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور) در سال زراعي ۱۳۸۸ مورد مطالعه قرار گرفت. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال ۵% انجام شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته (۵۰٫۱ سانتي متر)، تعداد چتر در بوته ( ۳۳٫۲ چتر)، عملکرد بيولوژيک ( ۹۷۹۷٫۲ کيلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( ۲۹۷۳٫۲ کيلوگرم در هکتار) با مصرف ۱۰ تن ورمي کمپوست حاصل گرديد ولي وزن هزاردانه تحت تاثير ورمي کمپوست قرار نگرفت. کود فسفات زيستي نيز داراي تاثير معني داري بر روي ارتفاع بوته و وزن هزاردانه نبود، ولي اثر معني داري بر روي ساير صفات داشت؛ به طوري که بيشترين تعداد چتر در بوته ( ۲۹٫۵ چتر)، عملکرد بيولوژيک ( ۷۷۶۸٫۸ کيلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( ۲۵۷۱٫۶ کيلوگرم در هکتار) با دو بار مصرف کود فسفات زيستي بدست آمد. البته اثرهاي متقابل هم افزايي و مثبت نيز در بين فاکتورها مشاهده شد که مي توان به اثر متقابل فاکتورها بر عملکرد بيولوژيک اشاره کرد. بنابراين طبق نتايج بدست آمده، تيمار شامل کاربرد ۱۰ تن ورمي کمپوست و مصرف دو بار کود فسفات زيستي، بهترين نتيجه را داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است