۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله تاثير کاربرد متانول و اتانول بر عملکرد گياه دارويي سرخارگل (.Echinacea purpurea L) در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در داروهاي گياهي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد متانول و اتانول بر عملکرد گياه دارويي سرخارگل (.Echinacea purpurea L) در منطقه کرج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Echinacea purpurea L
مقاله اتانول
مقاله متانول
مقاله محلول پاشي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآفرين علي
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سرخارگل (.Echinacea purpurea L) گياهي علفي و پايا از تيره ستاره آسا (Asteraceae) مي باشد. از خواص مهم اين گياه مي توان به تقويت سيستم دفاعي بدن در مقابل بيماري ها اشاره کرد. در اين پژوهش تاثير محلول پاشي متانول و اتانول بر عملکرد گياه دارويي سرخارگل بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش تحقيق: اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۵ تيمار و ۳ تکرار در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل محلول هاي آبي متانول (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰% حجمي)، اتانول (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰% حجمي)، مخلوط يکسان متانول و اتانول (۵، ۱۵ و ۲۵% حجمي)، تيمار آب مقطر و تيمار شاهد (بدون محلول پاشي) بود.
نتايج و بحث: نتايج اين تحقيق نشان داد که اثر تيمارها در ۲۳ شاخص مورد ارزيابي داراي تفاوت معني داري (p<0.01) بودند. بيشترين عملکرد شاخص هاي مورفولوژيکي ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ در ساقه، طول برگ، عرض برگ، وزن تر ريشه، وزن تر گياه، وزن خشک ريشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک گياه، طول ريشه و قطر کاپيتول مربوط به محلول پاشي با محلول ۴۰% متانول مي باشد و بيشترين عملکرد انشعابات ساقه، انشعابات ريشه، شاخص سطح برگ و ميزان کلروفيل با محلول پاشي با متانول ۳۰% به دست آمد و همچنين وزن تر کاپيتول، وزن خشک کاپيتول و وزن بذر با محلول پاشي با محلول متانول ۵۰% به دست آمد. بيشترين ميزان عملکرد قطر ريشه و وزن هزاردانه با محلول اتانول ۵۰% به دست آمد و در نهايت بيشترين ميزان تعداد گل مربوط به محلول پاشي با اتانول ۴۰% مي باشد. به طور کلي در اين تحقيق مي توان استنباط نمود که محلول پاشي الکل هايي نظير متانول و اتانول به عنوان يک منبع کربني و محرک زيستي مي تواند باعث افزايش بيوماس و عملکرد گياه دارويي سرخارگل شود.
توصيه هاي کاربردي: با توجه به اهميت گياه دارويي سرخارگل در صنايع داروسازي و نيز نتايج مطلوب اين گياه بر روي تقويت سيستم دفاعي بدن و درمان بيماري هاي عفوني و ويروسي مي توان اين گياه را از جمله گياهان مهم به شمار آورد. از اين رو کاربرد مواد بي خطر براي سلامتي انسان در توليد اين گياه ضروري به نظر مي رسد که از جمله اين مواد مي توان به الکل ها به عنوان ماده اي بي خطر و پر بازده و روشي نوين در توليد و عملکرد اين گياه اشاره کرد.

© حقوق سایت محفوظ است