۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله تاثير پريمديكاسيون كلونيدين خوراكي بر تغييرات فشارخون و ضربان قلب هنگام اينداكشن بيهوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير پريمديكاسيون كلونيدين خوراكي بر تغييرات فشارخون و ضربان قلب هنگام اينداكشن بيهوشي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلونيدين
مقاله اينداكشن بيهوشي
مقاله فشارخون
مقاله ضربان قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لارنگوسکوپي و لوله گذاري تراشه که يکي از راههاي مطمئن حفظ راه هوايي حين بيهوشي و عمل جراحي مي باشد، مي تواند از طريق تغيير در ضربان قلب و فشارخون، وضعيت هموديناميک بيماران را بر هم زند. اتخاذ تدابيري براي پيشگيري يا کاهش اين تغييرات، مي تواند از عوارض وخيمي همچون ايسکمي قلبي، افزايش فشارخون، و نارسايي قلبي جلوگيري کند. لذا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير پريمديکاسيون کلونيدين خوراکي بر تغييرات فشارخون و ضربان قلب هنگام اينداکشن بيهوشي انجام شد. اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي مي باشد که بر روي ۱۰۰ بيمار تحت بيهوشي عمومي انجام شد که در کلاس يک بيهوشي بوده و فاقد سابقه بيماري قلبي- عروقي بودند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه کلونيدين و شاهد قرار گرفتند. در گروه کلونيدين، بيماران ۱۲۰-۹۰ دقيقه قبل از بيهوشي، ۵µg/kg کلونيدين خوراکي دريافت مي کردند. فشارخون سيستول، دياستول و ضربان قلب در دو گروه قبل از اينداکشن بيهوشي و بلافاصله پس از لوله گذاري اندازه گيري مي شد. روش بيهوشي در دو گروه يکسان بود. مقادير تعداد ضربان قلب، فشارخون سيستول، دياستول و نيز فشار متوسط شرياني که از طريق فرمول محاسبه شده بود، در دو مرحله قبل از اينداکشن و بعد از لوله گذاري در دو گروه شاهد و کلونيدين توسط آزمون آماري تي مستقل و زوج مقايسه شدند. ميانگين تعداد ضربان قلب قبل از اينداکشن نسبت به بعد از لوله گذاري در گروه شاهد ۲۹٫۱ درصد و در گروه کلونيدين ۱۴٫۰ درصد افزايش نشان مي داد. در مورد فشارخون سيستول، ميزان افزايش در گروه شاهد و کلونيدين به ترتيب ۲۰٫۳ درصد و۹٫۴ درصد، فشار خون دياستول ۱۱٫۴ درصد، ۶٫۴ درصد و فشار متوسط شرياني ۱۵٫۲ درصد و ۷٫۶ درصد بود. در تمام اين شاخص ها آزمون آماري تي، ميزان افزايش را در دو گروه معني دار نشان مي دهد.(p<0.05)  هر چند در هر دو گروه، شاخص هاي نبض، فشارخون سيستول، دياستول و متوسط شرياني در مرحله بعد از لوله گذاري نسبت به قبل از اينداکشن افزايش نشان مي دهد اما ميزان اين افزايش در بيماراني که کلونيدين دريافت کرده بودند به طور متوسط نصف بيماراني بود که اين دارو را مصرف نکرده بودند. با توجه به نتايج مثبت کلونيدين بر تغييرات هموديناميک پس از لوله گذاري و نيز با توجه به اينکه عارضه جانبي در اثر مصرف دارو ملاحظه نشد، استفاده ار اين دارو به عنوان پريمديکاسيون بخصوص در بيماران مستعد تغييرات هموديناميک، توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است