۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله زعفران
مقاله تستوسترون
مقاله هورمون محرک جسم زرد
مقاله هورمون لوتئيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات عصاره آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي بر هورمون هاي تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي بود.
مواد و روش ها: بهمين منظور ۳۷ راس موش صحرايي نر بالغ با محدوده وزني ۲۲۲٫۵۸±۲۷٫۲۴ به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. موش هاي صحرايي به طور تصادفي به چهار گروه شامل تمرين مقاومتي (rt پنج روز در هفته، به مدت شش هفته)، مصرف عصاره زعفران (zs روزانه ۲۵ mg/kg)، ترکيب تمرين مقامتي همراه با مصرف عصاره زعفران (rt & zs) و کنترل © تقسيم شدند. جهت تجزيه و تحليل نتايج از آزمون هاي کلوموگروف- اسميرنوف، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد (a£۰٫۰۵).
يافته ها: نتايج نشان داد که تستوسترون (p=0.012)، FSH (p=0.002) و LH (p=0.014) در گروه مصرف عصاره آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي بالاتر از گروه کنترل بود؛و FSH (p=0.004) و LH (p=0.047) در گروه مصرف عصاره آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي بالاتر از گروه مصرف عصاره زعفران بود همچنين FSH در گروه مصرف عصاره آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي بالاتر از گروه تمرين مقاومتي (p=0.015) بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر شش هفته تمرين مقاومتي و مصرف عصاره آبي زعفران به تنهايي اثر معني داري بر فعاليت هاي دستگاه توليد مثل موش هاي صحرايي نر ندارد؛ با اين وجود ترکيب مصرف مکمل آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي اثر معني داري در افزايش عملکرد اين دستگاه دارد.

© حقوق سایت محفوظ است