۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله تاثير هشت هفته تمرينات طناب زني بر اينترلوکين-۱۸ و پروتئين واکنشگر c نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در ورزش و علوم زيست حركتي از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير هشت هفته تمرينات طناب زني بر اينترلوکين-۱۸ و پروتئين واکنشگر c نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طناب زني
مقاله IL-18 ،CRP
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكوي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اينترلوکين ۱۸ و پروتئين واکنش گر C (CRP) دو ريسک فاکتور قلبي- عروقي هستند که در سال هاي اخير مطرح شده اند و به طور مستقل خطر آترواسکلروز را نشان مي دهند. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير هشت هفته تمرينات طناب زني بر IL-18 و CRP نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق است.
روش شناسي: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي است. تعداد۳۰ نوجوان داراي اضافه وزن و چاق به طور تصادفي در دو گروه تجربي (تعداد: ۱۵ نفر، قد ۱۶۵٫۲۸ سانتي متر، وزن ۸۳٫۰۲ کيلوگرم، سن ۱۳٫۷۳ سال، شاخص توده بدني (BMI) 31.046) و گروه کنترل (تعداد: ۱۵ نفر، قد ۱۶۴٫۵۴ سانتي متر، وزن ۸۳٫۰۲ کيلوگرم، سن ۱۳٫۹۳ سال، BMI 30.404) تقسيم شدند. سپس گروه تجربي تحت تاثير يک برنامه تمريني طناب زني فزاينده به مدت هشت هفته قرار گرفتند. در حاليکه گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند و تنها پيگيري شدند. متغيرهاي وزن، درصد چربي، BMI و حداکثر اکسيژن مصرفي (Vo2max) قبل و بعد تمرينات از هر دو گروه اندازگيري شدند. نمونه خوني در حالت ناشتا طي دو مرحله، ۴۸ ساعت قبل و بعد از تمرينات براي سنجش ميزان IL-18، CRP سرم گرفته شد. به منظور مقايسه درون گروهي از آزمون آماري t همبسته و براي مقايسه بين گروهي از آناليز واريانس دو طرفه استفاده شد.
يافته ها: پس از هشت هفته تمرينات طناب زني در مقايسه درون گروهي با آزمون t همبسته متغيرهاي وزن (P=0.001)، BMI (P=0.001)، درصد چربي (P=0.001)، IL-18 (P=0.001) و CRP (P=0.001) کاهش معني دار داشتند، ولي در مقايسه بين گروهي با آناليز واريانس دو طرفه متغيرهاي وزن (P=0.501)، BMI (P=0.257) و درصد چربي (P=0.068) کاهش غير معناداري داشتند، IL-18 (P=0.001) و CRP (P=0.011) به طور معناداري کاهش يافتند و V02max افزايش معني دار داشت (P=0.009).
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه انجام تمرين طناب زني موجب کاهش اينترلوکين ۱۸ و کاهش التهاب در نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق شد، بنابراين ممکن است انجام اين گونه تمرينات در پيشگيري و کاهش آترواسکلروز در نوجوانان چاق مفيد باشد.

© حقوق سایت محفوظ است