۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مقاله تاثير نوعي از ورزش هاي پلايومتريک و هوازي بر ميزان اتساع قفسه سينه و حجم هاي ريوي در دانش آموزان دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير نوعي از ورزش هاي پلايومتريک و هوازي بر ميزان اتساع قفسه سينه و حجم هاي ريوي در دانش آموزان دبيرستاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبساط قفسه سينه
مقاله حجم هاي ريوي
مقاله ورزش دوچرخه سواري
مقاله ورزش پلايومتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مودي حسام
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي هاني
جناب آقای / سرکار خانم: مودي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده عبدالصمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بزرگسالان ورزش هاي پلايومتريک به منظور افزايش قدرت عضلات، هماهنگي عصبي – عضلاني و افزايش پرش عمودي استفاده مي شود. متاسفانه اطلاعات محدودي در باره اثرات اين نوع ورزش ها بر سيستم تنفس وجود دارد، اين مطالعه با هدف بررسي اثرات ورزش هاي پلايومتريک و هوازي بر ميزان اتساع قفسه سينه و حجم هاي ريوي در دانش آموزان دبيرستان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۶۰ دختر و پسر سنين ۱۸-۱۴ سال از طريق نمونه گيري غيراحتمالي و ساده از بين دانش آموزان دبيرستان هاي زاهدان انتخاب و به صورت تصادفي در يکي از دو گروه دوچرخه ســـواري (۳۰ مورد) و طناب زدن (۳۰ مورد) قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت ۱۲ جلسه، ۳ بار در هفته ورزش ها را دريافت کردند. داده ها بر اساس ميزان اتساع قفسه سينه (در دو سطح آگزيلاري و گزيفوييد)، ظرفيت حياتي، حجم ذخيره بازدمي، ظرفيت حياتي حداکثر، حجم بازدمي فشار در ثانيه اول قبل و بعد از ورزش جمع آوري شد. اطلاعات با آزمون هاي t مستقل و زوج تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان اتساع قفسه سينه در ناحيه آگزيلار در گروه دوچرخه سواري از ۱۰±۷۶ سانتي متر به ۱۰±۴/۷۷ سانتي متر و در گروه طناب زدن از ۱/۸±۷/۷۷ سانتي متر به ۷/۸±۵/۷۸ سانتي متر (P<0.001) و ميزان اتساع قفسه سينه در ناحيه گزيفوييد در گروه دوچرخه سواري از ۹/۸±۷/۶۸ سانتي متر به ۸±۷۰ سانتي متر و در گروه طناب زدن از ۶/۶±۳/۷۱ سانتي متر به ۴/۶±۳/۷۲ سانتي متر ارتقا يافت (P<0.001). همچنين افزايش معني داري در حجم هاي ريوي در دو گروه ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ميزان انبساط قفسه سينه و حجم هاي ريوي متعاقب انجام ورزش هاي پلايومتريک نظير طناب زدن افزايش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است