۱۳۹۵-۰۱-۲۳

مقاله تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسيم
مقاله نيتروژن
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله عناصر پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خلدبرين بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام هاي کشت بدون خاک، نسبت نيتروژن کاربردي در محلول هاي غذايي يکي از عوامل مهم در توليد گل ورد به شمار مي آيد. به منظور بررسي نسبت هاي منابع مختلف نيتروژن کاربردي برغلظت عناصر معدني و عمرگل جايي گل ورد، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با هفت نسبت مختلف اوره: آمونيوم: نيترات (۰:۱۰۰:۰، ۵۰:۵۰:۰، ۰:۰:۱۰۰، ۵۰:۰:۵۰، ۵۰:۲۵:۲۵، ۷۰:۱۵:۱۵ و ۱۰۰:۰:۰)، با سه تکرار و دو مشاهده در هر تکرار در يک گلخانه تجاري پرورش گل ورد در شهر ياسوج انجام گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش آمونيوم و اوره در محلول غذايي، غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم به شدت کاهش يافت. کمترين غلظت کلسيم در گياهان تغذيه شده با محلول غذايي حاوي نسبت ۰:۱۰۰:۰ اوره: آمونيوم: نيترات مشاهده گرديد. با افزايش نسبت نيترات در محلول غذايي، غلظت نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کلسيم افزايش يافت. غلظت آهن، روي و مس با افزايش ميزان اوره و آمونيوم در محلول هاي غذايي کاهش شديدي را نشان داد؛ ولي با افزايش نسبت نيترات در محلول غذايي افزايش يافت. هم چنين، با افزايش ميزان اوره در محلول غذايي، عمر گل جايي کاهش يافت. به طوري که کمترين عمر گل جايي در گياهان تغذيه شده با محلول غذايي حاوي ۱۰۰% اوره به مقدار ۱٫۱۱ روز مشاهده گرديد. بيشترين عمر گل جايي در گياهان تغذيه شده با محلول غذايي حاوي نسبت ۵۰:۲۵:۲۵ اوره: آمونيوم: نيترات به مقدار ۶٫۱۷ روز مشاهده گرديد. به طورکلي، نتايج اين پژوهش نشان داد که نسبت ۷۰:۱۵:۱۵ و ۵۰:۲۵:۲۵ اوره: آمونيوم: نيترات جهت بهبود کميت و کيفيت گل ورد در نظام کشت بدون خاک مناسب مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است