۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله تاثير نرم افزارهاي شبيه ساز آموزشي بر يادگيري و يادسپاري دانشجويان و مقايسه آن با روش سنتي تدريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير نرم افزارهاي شبيه ساز آموزشي بر يادگيري و يادسپاري دانشجويان و مقايسه آن با روش سنتي تدريس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزارهاي شبيه ساز آموزشي
مقاله روش تدريس سنتي
مقاله يادگيري
مقاله يادسپاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاكدشتي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خطيري خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که هدف فن آوري هاي آموزشي تسهيل و بهبود عملکرد يادگيري است، در اين راستا شبيه سازهاي آموزشي مي توانند به عنوان تکنيک و يا رسانه اي موجب تحقق اين هدف شوند. در اين مقاله تاثير نرم افزارهاي شبيه ساز (مطالعه موردي بر روي Opnet ،PSpice ،Packet trace و MatLab) بر يادگيري و يادسپاري دروس و مقايسه آن با روش سنتي تدريس انجام شده است. به اين منظور دانشجويان رشته هاي فني دانشگاه هاي غيرانتفاعي شهر ساري در سال تحصيلي ۱۳۸۹-۱۳۸۸ بررسي شده اند. روش تحقيق شبه آزمايشي بوده و با دو گروه آزمايش و کنترل در قالب طرح پيش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. يک گروه با نرم افزارهاي شبيه ساز و گروه ديگر به روش سنتي آموزش ديده اند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. يافته هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، درصد، ميانگين؛ و آمار استنباطي شامل آزمون t تجزيه و تحليل شده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که بين يادگيري و يادسپاري در آموزش با نرم افزارهاي شبيه ساز و روش سنتي تدريس تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر نرم افزارهاي شبيه ساز آموزشي بر افزايش يادگيري و يادسپاري دانشجويان نقش مطلوبي داشته اند.

© حقوق سایت محفوظ است