۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير نحوه ارايه بازخورد آگاهي از نتيجه بر يادگيري برنامه حركتي تعميم يافته و پارامتر: نقش قطعيت در دريافت آگاهي از نتيجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۲۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نحوه ارايه بازخورد آگاهي از نتيجه بر يادگيري برنامه حركتي تعميم يافته و پارامتر: نقش قطعيت در دريافت آگاهي از نتيجه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي از نتيجه تصادفي
مقاله آگاهي از نتيجه پيش بيني شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير برنامه ريزيهاي گوناگون آگاهي از نتيجه با ديدگاه قطعيت در دريافت آن بر يادگيري تکليف زمانبندي قطعه اي بوده است. در آزمايش اول ۶۰ آزمودني بر اساس برنامه ريزيهاي ۱۰۰ درصد و ۳۳ درصد پيش بيني شده، تصادفي و بدون آگاهي از نتيجه به پنج گروه تقسيم شدند و يک نسخه تکليف را به شيوه ثابت تمرين کردند. نتايج نشان داد که بين گروههاي مختلف KR در مورد عملکرد و يادگيري زمانبندي نسبي و مطلق در مراحل اکتساب، يادداري و انتقال تفاوتي وجود ندارد. در آزمايش دوم نيز ۶۰ آزمودني به پنج گروه KR مانند آزمايش اول تقسيم شدند و سه نسخه تکليف را که بر اساس زمانبندي مطلق از هم متفاوت بودند به شيوه متغير _ تصادفي تمرين کردند. نتايج نشان دادند که بين گروههاي مختلف KR در مراحل اکتساب و يادداري تفاوتي وجود ندارد، اما در مرحله انتقال در مورد ثبات زمانبندي نسبي تفاوت معني داري (P<0.05) وجود داشت.
نتيجه اينکه کاهش فراواني KR موجب افزايش عدم قطعيت در مورد دريافت اطلاعات شده و اين امر به نوبه خود موجب تحريک فرايندهاي پردازشي مي شود. ضمن اينکه در تمرين ثابت تعميم پذيري “فرضيه راهنمايي” مورد ترديد است.

© حقوق سایت محفوظ است