۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تاثير نابرابري جنسيتي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نابرابري جنسيتي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري جنسيتي
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله نابرابري حقوقي
مقاله نابرابري اقتصادي
مقاله نابرابري اجتماعي
مقاله نابرابري سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي فرد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سخامهر ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تاثير نابرابري جنسيتي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان، انجام شد. روش مورد استفاده اين پژوهش پس رويدادي و تکنيک مورد استفاده، پيمايش بود و جامعه آماري شامل دانشجويان دختر شاغل به تحصيل رشته هاي گوناگون دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال تحصيلي ۹۱-۹۲ بود. ابزار پژوهشي پرسشنامه اي محقق ساخته بود که پس از اعتباريابي و پايايي سنجي، با روش نمونه گيري تصادفي بر روي ۲۰۵ نفر از دانشجويان يادشده اجرا شد. يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر آن بود که سطح احساس نابرابري جنسيتي دانشجويان مورد مطالعه از وضعيت بالايي برخوردار است و در بين ابعاد مختلف نابرابري جنسيتي «نابرابري حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي»، بيشترين ميزان احساس نابرابري، مربوط به متغير نابرابري حقوقي است. ضمنا مطالعه صورت گرفته نشان داد که سطح مشارکت رسمي و غيررسمي دانشجويان از وضعيت پاييني برخوردار است. بر اساس ساير يافته ها، بين ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي متغير نابرابري جنسيتي و متغير مشارکت اجتماعي رابطه معناداري مشاهده نشد. در مورد بعد سياسي نابرابري جنسيتي، يافته ها وجود رابطه معنادار و معکوس را با مشارکت اجتماعي نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است