۱۳۹۵-۰۱-۲۶

مقاله تاثير مولفه هاي شخصيت جامعه پسند و خودشيفتگي بر بهزيستي اجتماعي در ساکنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مولفه هاي شخصيت جامعه پسند و خودشيفتگي بر بهزيستي اجتماعي در ساکنان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت جامعه پسند
مقاله خودشيفتگي
مقاله بهزيستي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري نيا مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تدريس تبريزي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مولفه هاي شخصيت جامعه پسند، خودشيفتگي بر بهزيستي اجتماعي ساکنان شهر تهران بود. اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش حاضر همه زنان و مردان ساکن شهر تهران در سال ۱۳۹۲ بود، که از اين ميان ۲۰۰ نفر (۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزيستي اجتماعي کيز، (۱۹۹۸)، پرسشنامه شخصيت جامعه پسند پنر (۲۰۰۲) و پرسشنامه شخصيت خودشيفته راسکين و تري (۱۹۸۸) بودند. در تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که شخصيت جامعه پسند و مولفه هاي آن با بهزيستي اجتماعي رابطه مثبت معنادار (P<0.01) و خودشيفتگي و مولفه هاي آن با بهزيستي اجتماعي رابطه منفي معنادار دارد (P<0.01). همچنين نتايج رگرسيون چندمتغيري نشان داد که شخصيت جامعه پسند و خودشيفته قادر به پيش بيني تقريبا ۴۰ درصد از واريانس بهزيستي اجتماعي هستند. به اين ترتيب ۱۱ فرضيه پژوهش حاضر مورد تاييد قرار گرفت: شخصيت جامعه پسند، هم حسي جهت گيري شده، کمک رساني، شخصيت خودشيفته، اقتدار، خودنمايي، برتري جويي، بهره کشي، محق بودن، خودبسندگي و خودبيني بر بهزيستي اجتماعي تاثير معناداري دارد (P<0.01). با توجه به نتايج پژوهش با کاهش خودشيفتگي در افراد و تقويت شخصيت جامعه پسند در آنها مي توان به ارتقاي بهزيستي اجتماعي آنها کمک کرد.

© حقوق سایت محفوظ است