۱۳۹۵-۰۳-۱۳

مقاله تاثير مهارت هاي کار تيمي بر عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان به تفکيک جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مهارت هاي کار تيمي بر عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان به تفکيک جنسيت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کار تيمي
مقاله جنسيت
مقاله عملکرد آموزشي و پژوهشي
مقاله دانشگاه يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرامون هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آراني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدااردكاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انجام کار تيمي و تعامل در گروه را مي توان به عنوان اهرمي براي هم افزايي توانايي هاي افراد دانست که با آموزش مهارت هاي کار تيمي مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند به نظر مي رسد بين مهارت هاي کار تيمي افراد و عملکرد آنان همبستگي معنا داري وجود دارد. به عبارت ديگر، عملکرد در افرادي که از مهارت هاي کار تيمي بالاتري برخوردارند، بيشتر است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به اين دو سوال انجام مي شود:
۱- آيا مهارت هاي کار تيمي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد متفاوت است؛
۲- آيا بين مهارت هاي کار تيمي و عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.
براي انجام اين کار از پرسشنامه اي در دو بخش استفاده شده است. در بخش اول مهارت هاي کار تيمي افراد را در ۶ بعد تطبيق پذيري، ارتباطات، هماهنگي، تصميم گيري، روابط درون فردي و رهبري بررسي مي گردد و بخش دوم عملکرد پژوهشي و آموزشي دانشجويان  سنجش شده است. دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي رشته هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه يزد جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل مي دهند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق نيز از روش آزمون جوامع مستقل و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده  آن است كه بين مهارت هاي کار تيمي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد تفاوت معنا داري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان از همبستگي ضعيفي بين مهارت هاي کار تيمي و عملکرد دانشجويان است.

© حقوق سایت محفوظ است