۱۳۹۶-۰۶-۲۸

مقاله تاثير مصرف نان كامل حاصل از گندم غني شده با كودهاي ميكروبر شاخصهاي خوني آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در يافته از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف نان كامل حاصل از گندم غني شده با كودهاي ميكروبر شاخصهاي خوني آهن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي
مقاله نان كامل
مقاله كود ميكرو
مقاله آهن
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدي نيا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كم خوني ناشي از فقر آهن يكي از مهم ترين و شايعترين مشكلات تغذيه اي دنياست. اين مطالعه به منظور تعيين اثر مصرف نان كامل حاصل از گندم غني شده با كودهاي ميكروبر شاخصهاي خوني آهن انجام شد.
مواد و روشها: اين تحقيق به صورت كارآزمايي صحرايي و بصورت دوسوكور بر روي دو روستاي تجرق و خانقاه (به عنوان تجربي و شاهد) از توابع شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي انجام گرفت. تعداد ۳۵۰ نفر از گروههاي مختلف سني و جنسي از هر روستا بر اساس نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. در مرحله اول خونگيري ۵cc خون از هر فرد اخذ شد. ۲۵۷ نفر از روستاي تجربي و ۲۶۸ نفر از روستاي شاهد در اين مرحله شركت نمودند. بررسي مصرف غذايي با روش ۲۴ ساعت ياد آمد (يك روز) و دو روز ثبت مواد غذايي براي هر فرد انجام شد. آزمايشات Hb (هموگلوبين)، آهن،TIBC  (ظرفيت باند شدن آهن)، فريتين براي هر يك از نمونه ها بعمل آمد. درصد اشباع ترانسفرين نيز محاسبه گرديد. گندم حاصل از خاك غني شده با كودهاي ميكرو به آرد كامل تبديل گرديد و به مدت ۴ ماه به اهالي روستاي تجربي داده شد. روستاي شاهد نيز آرد حاصل از گندم معمولي را در همين مدت دريافت نمودند. سپس همان شاخصهاي ذكر شده اندازه گيري شد. تعداد افراد شركت كننده در اين مرحله ۱۶۰ نفر در روستاي تجربي و ۱۵۲ نفر در روستاي شاهد بود.
براي مقايسه يافته هاي بين گروههاي تجربي و شاهد (در هر گروه سني) از آزمون Independent t test و براي مقايسه يافته ها در آغاز و پايان مطالعه از تست paired t test استفاده شد. در مورد فريتين سرم از تستهاي غير پارامتري استفاده شد.
يافته ها: نتايج در گروههاي مختلف سني بصورت زير بود: تفاوت معني داري بين مصرف نان و دريافت مواد مغذي در هر دو روستا ديده نشد. Hb در گروه سني ۱۲-۵ سال روستاي تجربي و شاهد نسبت به آغاز مطالعه افزايش معني داري داشت(P<0.05) ؛ ولي در ساير گروههاي سني تغيير معني داري مشاهده نشد. درصد اشباع ترانسفرين در همه گروههاي سني روستاي تجربي افزايش معني داري داشت (P<0.05). اين مقادير در پايان ماه چهارم در روستاي تجربي نسبت به روستاي شاهد تفاوت معني داري داشت (P<0.05). در روستاي شاهد گروه سني ۱۲ و ۱۳ سال حتي كاهش درصد اشباع ترانسفرين را نشان داد (P<0.05). شاخص فريتين سرم در همه گروههاي سني روستاهاي تجربي و شاهد كاهش معني داري داشت (P<0.01).
نتيجه گيري: بجز در گروه سني ۱۲ – ۵ سال تفاوت معني داري در نتايج حاصل از دو گندم بدست نيامد . مصرف هر دو نوع گندم نيز باعث كاهش فريتين سرم شد. براي اظهار نظر در مورد مصرف اين نوع گندم نياز به مطالعات بيشتري است .

© حقوق سایت محفوظ است