۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكرد سرعتي شناگران غيرحرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكرد سرعتي شناگران غيرحرفه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كراتين مونوهيدرات
مقاله فسفوكراتين
مقاله مكمل
مقاله تمرينهاي سرعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي وطني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، بررسي تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر رکورد شناهاي سرعتي (۲۵ متر، ۵۰ متر و ۱۰۰ متر کرال سينه) بوده است. بدين منظور، ۲۰ دانشجوي شناگر دانشگاه کردستان با دامنه سني ۱۸ تا ۲۵ سال (۲۰٫۸±۲٫۶۱) به عنوان آزمودني در نظر گرفته شدند و به طور مساوي در دو گروه تجربي و کنترل (به ترتيب هدف، کراتين و شبه دارو) تقسيم شدند. گروه کراتين روزانه ۲۰ گرم کراتين را در چهار وعده ۵ گرمي (به مدت ۶ روز) دريافت کردند، در حالي که گروه شبه دارو در چهار وعده ۳ گرمي، آرد گندم مصرف کردند. قبل و بعد از اتمام دوره ۶ روزه تمريني، رکوردگيري در مسافتهاي ۲۵ متر، ۵۰ متر و ۱۰۰ متر شناي کرال انجام گرفت. در ضمن، تمرينهاي سرعتي شنا در طول دوره براي هر دو گروه به طور يکسان و همزمان در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه و تحليل آماري داده ها که با آزمون آماري t وابسته و مستقل انجام گرفت، نشان دادند: در گروه شبه دارو هيچ تغيير معناداري در زمان مسافتهاي ياد شده ايجاد نشد، همچنين در گروه کراتين، زمان مسافتهاي ۲۵ متر (P=0.14) و ۱۰۰ متر (P=0.299) تغيير معناداري نيافت، اما رکورد شناي ۵۰ متر در حد معناداري کاهش يافت (P=0.044). همچنين دو گروه در مسافتهاي ياد شده با يکديگر تفاوت معناداري نداشتند. نتايج تحقيق حاضر، انجام پژوهشهاي بيشتر را به منظور ميزان اثر بخشي مکمل کراتين بر اجراهاي سرعتي توصيه مي کند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است