۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير مشاوره گروهي بر بحران وجودي نوجوانان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره گروهي بر بحران وجودي نوجوانان شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دستغيب معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تأثير مشاوره گروهي بر بحران وجودي نوجوانان شهر شيراز در سال تحصيلي ۷۹- ۷۸ مي پردازد. بدين منظور از طرح تحقيق تجربي دو گروهي شامل گروه آزمايش (يک گروه دختران و يک گروه پسران) و گروه کنترل (يک گروه دختران و يک گروه پسران) استفاده شده است. نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي صورت گرفت. از بين ۴ ناحيه آموزش و پرورش شهر شيراز يک ناحيه انتخاب و از مدارس اين ناحيه ۲ دبيرستان پسرانه و ۲ دبيرستان دخترانه انتخاب و دانش آموزان کلاسهاي اول اين مدارس در معرض پيش آزمون بحران وجودي قرار گرفتند (۲۰۰ نفر). انتخاب آزمودنيهاي گروه آزمايش و کنترل بر اساس کسب بالاترين نمره آزمون بحران وجودي بود. ۵۰ نفر که بالاترين نمره را در آزمون بحران وجودي کسب کرده بودند انتخاب شدند. از اين تعداد ۲۰ نفر (۱۰ پسر و ۱۰ دختر) براي دو گروه آزمايش و ۲۰ نفر (۱۰ نفر پسر و ۱۰ نفر دختر) براي دو گروه کنترل به صورت تصادفي ساده برگزيده شدند. برنامه مشاوره گروهي طي ۱۰ جلسه در دو گروه آزمايش اجرا شد. محتواي مطالب بر اساس مشاوره گروهي با ساختار و تلفيقي از روشهاي درماني شناختي و نظريات وجودي با توجه به ديدگاههاي ارزشي نوجوانان بود. پس از اتمام جلسات هر چهار گروه در معرض پس آزمون بحران وجودي قرار گرفتند. نتايج تحليل مانوا نشان داد که پس از کنترل ساير متغيرها ميانگين نمرات بحران وجودي در گروه آزمايش بطور معني داري کمتر از گروه). کنترل بود (۰٫۰۰۱=p). اثر مشاوره گروهي بر کاهش بحران وجودي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري نشان نداد(۰٫۵۶>p)

© حقوق سایت محفوظ است