۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير مداخله آموزش بهداشت بر طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر در ۴ ماه بدو توليد: يك كارآزمايي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مداخله آموزش بهداشت بر طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر در ۴ ماه بدو توليد: يك كارآزمايي باليني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدت شير دهي
مقاله آموزش
مقاله تغذيه انحصاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوافيان صديقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عديلي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير مداخله آموزشي بر تغذيه انحصاري با شير مادر به صورت نيمه تجربي و بر روي ۱۲۰ مادر واجد معيارهاي ورود به مطالعه که از بهمن ماه ۱۳۸۱ تا شهريور ۱۳۸۲ به دو بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران مراجعه نمودند انجام پذيرفت.
نمونه ها بعد از انتخاب به طور تصادفي در دو گروه مداخله (۶۰نفر) و کنترل (۶۰نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله بلافاصله بعد از زايمان علاوه بر آموزش هاي متدوال بيمارستان به مدت۴ ماه تحت مداخله آموزشي قرار گرفته و گروه کنترل صرفا تحت تأثير آموزش هاي معمول بيمارستان بودند. داده ها قبل از مداخله و ۴ ماه بعد از آن از واحدهاي پژوهش در هر دو گروه جمع آوري گرديد.از گروه مداخله ۷ نفر و از گروه کنترل ۳ نفر از واحدهاي پژوهش قابل دسترسي نبودند. لذا در نهايت ۵۳ نفر از گروه مداخله و ۵۷ نفر از گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند. داده هاي جمع آوري شده وارد کامپيوتر و از طريق نرم افزار آماري SPSS و توسط آزمون Ttest و کاي دو تجزيه و تحليل شد.
نتايج حاصله نشان داد ۶۴٫۲ درصد از مادارن گروه مداخله و ۲۹٫۸ درصد از مادارن گروه کنترل در ۴ ماه اول فرزندشان را به طور انحصاري با شير مادر تغذيه مي نمدند. همچنين ميانگين تعداد روزهاي تغذيه انحصاري با شير مادر در گروه مداخله ۴۵±۹۲ روز و در گروه کنترل ۵۰±۵۱ روز بود که اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار بود (P<0.0001).
اين مطالعه لزوم آموزش صحيح و مداوم و حمايت از مادران را در دوران تغذيه انحصاري با شير مادر مورد تاکيد قرار مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است