۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير متابوليت هاي سازگاري بر روابط آبي ارقام يونجه در سطوح مختلف شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير متابوليت هاي سازگاري بر روابط آبي ارقام يونجه در سطوح مختلف شوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله تحمل به شوري
مقاله محلول غذايي
مقاله محتواي رطوبت نسبي
مقاله پتانسيل آب برگ
مقاله متابوليت هاي سازگاري
مقاله پرولين
مقاله كربوهيدرات هاي محلول
مقاله مقاومت روزانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهاني که در معرض شوري قرار مي گيرند بين انباشته شدن برخي ترکيبات آلي ريز مولکول که در تنظيم و تعديل فشار اسمزي سلول در شرايط تنش نقش دارند، ارتباط خاصي وجود دارد. به منظور بررسي انباشتگي برخي از اين ترکيبات بر روي روابط آبي ارقام يونجه، آزمايشي با چهار رقم سيستان و بلوچستان، گلستان (۲۰۳۱۳)، فائو (۲۵۶۶) و همداني محلي اهر در شرايط گلخانه اي در پنج سطح شوري شامل صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميلي مولارNacl  تحت شرايط آبکشت و با استفاده از محلول غذايي هوگلند انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود. نتايج حاصل از بررسي نشان داده است که تنش شوري پتانسيل آب گياه و محتواي رطوبت نسبي (RWC) آب بافت ها را کاهش داد. کاهش در ميزانRWC  متناسب با کاهس پتانسيل آبي بود به نحوي که کمترين ميزان کاهش RWC و پتانسيل آبي در شرايط شور در رقم گلستان (۲۰۳۱۳) و بيشترين کاهش در رقم همداني محلي اهر بود. نتايج نشان داد که عامل مهم کاهش پتانسيل آبي ارقام در شرايط شور انباشت متابوليت هاي سازگاري به ويژه کربوهيدرات هاي محلول مي باشد. همبستگي بين متابوليت هاي سازگاري باRWC  مثبت و معني دار ولي با پتانسيل آبي منفي و غيرمعني دار بود. تغييرات صفات مورد بررسي در اثر شوري در ارقام نيز معني دار بود. بيشترين ميزان تجمع پرولين و کربوهيدرات هاي محلول در ارقام سيستان و بلوچستان و گلستان (۲۰۳۱۳) و کمترين آنها در ارقام فائو (۲۵۶۶) و همداني محلي اهر بود. در تاثير متابوليت هاي سازگاري بر روي روابط آبي ارقام يونجه مقاومت روزانه اي نيز دخالت داشت، به طوري که ارقام متحمل با کمترين مقاومت روزانه اي انرژي بيشتري جهت توليد متابوليت هاي سازگاري فراهم کردند.

© حقوق سایت محفوظ است