۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله تاثير كنه كش فنازوكوئين (پرايد) روي كنه قرمز اروپايي (Panonychus ulmi Koch)در باغ هاي سيب چناران مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير كنه كش فنازوكوئين (پرايد) روي كنه قرمز اروپايي (Panonychus ulmi Koch)در باغ هاي سيب چناران مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنه كش فنازوكوئين (پرايد)
مقاله كنه قرمز اروپائي
مقاله باغ هاي سيب
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه قرمز اروپائي (Panonychus ulmi) افت درجه اول ارقام قرمز و زرد سيب درختي در استان خراسان و ساير مناطق کشور بشمار مي آيد. استفاده از کنه کشهاي جديد ضمن جلوگيري از ايجاد مقاومت در جمعيت کنه ها در تنوع بخشيدن و تلفات بيشتر کنه که در مديريت مبارزه با کنه هاي گياهي اهميت دارد را باعث مي گردد. تاثير کنه کش جديد فنازاکوئين(%۲۰ SC Pride) روي کنه قرمز اروپائي در سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ در مقايسه با دو کنه کش به ثبت رسيده اومايت(EC% 57Propargite) و سيترازون(EC %20 Benzoximate) درباغهاي سيب منطقه چناران شهرستان مشهد و در طرح بلوک کامل تصادفي و در شش تکرار )هر تکرار شامل يک درخت) مطالعه گرديد. تاثير تيمارهاي مختلف سموم روي جمعيت مراحل فعال کنه با نمونه برداري تعداد ۲۰برگ از هردرخت ودر فواصل يک روز قبل از سمپاشي و۲۱،۱۴،۷،۳ و۳۰ روزبعد از سمپاشي انجام گرفت. درصد تلفات کنه با فرمول هندرسون- تيلتون محاسبه و تجزيه آماري روي ميانگين اعداد صورت پذيرفت. نتايج اين بررسي به صورت سالانه ومرکب نشان داد سم پرايد روي کنه قرمز اروپائي در مقايسه با دو کنه کش ديگر تاثير ضربه اي و دوام پايدارتر داشته، به طوري که کنه کش پرايد با ميانگين تلفات ۱۰۰% جمعيت کنه در هر دو سال کنترل کاملي در مقايسه با تلفات اومايت و سيترازون به ترتيب به مقدار ۱٫۸۳ و ۱٫۵۸ درصد داشته است. گروه بندي تيمارها براساس ازمون چند دامنه اي دانکن نيز نشان داد کنه کش پرايد در گروه اول و دو کنه کش ديگر به ترتيب در گروه دوم و سوم قرار گرفتند.

© حقوق سایت محفوظ است