۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله تاثير كلريد سديم و ساليسيليك اسيد بر سيستم دفاع آنتي اكسيداني در گياه ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير كلريد سديم و ساليسيليك اسيد بر سيستم دفاع آنتي اكسيداني در گياه ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش اكسيداتيو
مقاله تنش شوري
مقاله ساليسيليك اسيد
مقاله سيستم دفاع آنتي اكسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: آروين محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجويي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كرامت بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوري در گياهان، به تنش اسمزي، تنش اكسيداتيو و سميت يوني منجر مي شود. در اين مطالعه، نقش ساليسيليك اسيد به عنوان تنظيم كننده رشد در كاهش تنش اكسيداتيو حاصل از تنش شوري در گياه ذرت بررسي شد. تيمارهاي ساليسيليك اسيد در سه سطح (شاهد، خيساندن بذر در آب، خيساندن بذر در محلول ساليسيليك اسيد ۰٫۱ ميلي مولار) و شوري در دو سطح (صفر و ۸۰ ميلي مولار كلريد سديم) اعمال شد. در اين گياهان، تنش شوري سبب كاهش شاخص هاي رشد و افزايش پراكسيداسيون ليپيدها و نشت يوني شد. علاوه بر اين، تنش شوري باعث كاهش محتواي مخزن آسكوربات و تركيبات فنلي و افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان مانند كاتالاز، آسكوربات پراكسيداز و پراكسيداز شد. در حالي كه پيش تيمار ساليسيليك اسيد از طريق افزايش در مقدار آنتي اكسيدان هاي غير آنزيمي از جمله مخزن آسكوربات و تركيبات فنلي و افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان نظير كاتالاز، آسكوربات پراكسيداز و پراكسيداز، تنش اكسيداتيو و پراكسيداسيون ليپيد و نشت يوني را كاهش داد. نتيجه كاهش تنش، در بهبود شاخص هاي رشد مشاهده شد. افزايش مقدار و فعاليت اين آنتي اكسيدان ها نقش موثر آنها را در كاهش تنش اكسيداتيو و افزايش مقاومت گياهان به تنش شوري و نقش ساليسيليك اسيد را در القاي اين مقاومت نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است