۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تاثير كاربرد كودهاي فسفره و روي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام گندم در سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد كودهاي فسفره و روي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام گندم در سيستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله روی
مقاله فسفر
مقاله آنتاگونیسم
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نيك سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دراجي ناصري بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در فصل زراعی سال ۷۸-۱۳۷۷ در پژوهشکده کشاورزی زابل به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای فسفره و روی بر عملکرد کمی و کیفی در سه رقم گندم ( چمران، هیرمند و کراس فلات) انجام گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات – فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه سطح فسفر (۰، ۷۵ و ۱۲۵ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل) و سه سطح روی (۰، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم سولفات روی) به عنوان تیمار کودی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل بین کودهای فسفر، روی و رقم گندم در سطح ۱ درصد اثر معنی داری روی عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی و تعداد سنبله داشته است. ارقام گندم چمران و هیرمند به ترتیب ۴٫۷ و ۳٫۵ تن در هکتار در تیمار کودی ۱۲۵کیلوگرم فسفر و ۵۰ کیلوگرم روی تولید نمودند اما کراس فلات بالاترین عملکرد دانه (۴٫۷ تن در هکتار) را در تیمار کودی ۱۲۵ کیلوگرم فسفر و ۲۵ کیلوگرم روی نشان داد، همچنین بالاترین عملکرد بیولوژیکی به رقم چمران تعلق گرفت اما کراس فلات به طور معنی داری تعداد سنبلچه در سنبله بیشتری نسبت به سایر ارقام تولید نمود. در این آزمایش، بالاترین سطح کود فسفره (۱۲۵ کیلوگرم در هکتار) بسیاری از صفات گیاهی را افزایش داد ( عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، عملکرد بیولوژیکی و تعداد سنبله در متر مربع) . کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را افزایش داد اما کاربرد فسفر و روی به صورت جداگانه وزن هزار دانه را به طور معنی داری کاهش داد. تجمع فسفر و روی در دانه به طور موثر تحت کنترل ارقام گندم بود. غلظت فسفر و روی در دانه بوسیله کودها تحت تاثیر قرار گرفت. کراس فلات در تیمار ۷۵ کیلوگرم فسفر و بدون مصرف روی، ۲٫۷ گرم بر کیلوگرم فسفر در دانه جمع آوری نمود و هیرمند بالاترین غلظت روی در دانه (۴۲ میلی گرم در کیلوگرم) را در تیمار کودی ۷۵ کیلوگرم فسفر و ۵۰ کیلوگرم روی به صورت مخلوط نشان داد. همچنین کراس فلات بالاترین درصد پروتیین (۱۴/۸ درصد) را در دانه نشان داد. براساس نتایج به دست آمده کاربرد ۷۵ و ۱۲۵ کیلوگرم کود فسفره بترتیب مقدار پروتیین و غلظت فسفر در دانه را افزایش داد. به علاوه همه سطوح کودی روی، مقدار پروتیین و غلظت روی را در دانه افزایش داد. به هر حال، بین فسفر و روی اثر آنتاگونیسمی مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است