۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تاثير كاربرد كودهاي آلي روي برخي خواص فيزيكي خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد كودهاي آلي روي برخي خواص فيزيكي خاك
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمپوست
مقاله ورمي كمپوست
مقاله لجن فاضلاب
مقاله خصوصيات فيزيكي خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قاجارسپانلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر كاربرد كمپوست، ورمي كمپوست و لجن فاضلاب روي برخي خواص فيزيكي خاك، آزمايشي در قالب طرح كرت هاي خرد شده با پايه بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در سال ۱۳۸۸ اجرا گرديد. تيمارهاي كودي در كرت هاي اصلي و سال هاي اعمال اين تيمارها در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. تيمارهاي كودي به عنوان فاكتور اصلي در ۷ سطح (T1: شاهد، T2: 20 تن كمپوست در هكتار، T3: 40 تن كمپوست در هكتار، T4: 20 تن ورمي كمپوست در هكتار، T5: 40 تن ورمي كمپوست در هكتار، T6:  20تن لجن فاضلاب در هكتار و T7:  40تن لجن فاضلاب در هكتار) و سال هاي اعمال اين تيمارها به عنوان فاكتور فرعي در ۴ سطح صورت: =A يك سال كوددهي (سال ۸۵)، ۲=B سال متوالي كوددهي (۸۵ و (۸۶، ۳=C سال متوالي كوددهي (۸۵، ۸۶ و ۸۷) و ۴=D سال متوالي كوددهي (85، ۸۶، ۸۷ و ۸۸) بود. خصوصيات فيزيكي خاك شامل جرم مخصوص حقيقي (ps)، جرم مخصوص ظاهري (pb)، تخلخل كل (f)، رطوبت در نقاط ظرفيت زراعي (f.c) و پژمردگي دايم (p.w.p)، آب قابل دسترس (AWC) و ظرفيت نگه داشت آب در خاك (S) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين آزمايش نشان داد كه كاربرد كمپوست، ورمي كمپوست و لجن فاضلاب در خاك باعث افزايش معني دار (P=1 درصد) تخلخل، رطوبت در نقاط ظرفيت زراعي و پژمردگي و ظرفيت نگه داشت آب در خاك و همچنين كاهش جرم مخصوص ظاهري و حقيقي در مقايسه با تيمار شاهد گرديد كه در اين رابطه تاثير كمپوست و لجن فاضلاب نسبت به ورمي كمپوست بيش تر بوده است. تاثير سال هاي مصرف اين تيمارها روي خصوصيات فيزيكي مورد مطالعه به اين صورت بود كه فقط روي ميزان رطوبت خاك در نقاط (f.c) و (p.w.p) و ميزان (AWC) معني دار بود و در ساير موارد اختلاف معني داري نشان نداد. همچنين اثرات متقابل تيمارهاي كودي و سال هاي مصرف آن ها فقط در مورد جرم مخصوص حقيقي و مقدار رطوبت در نقطه ظرفيت زراعي داراي اختلاف معني دار بود.

© حقوق سایت محفوظ است