۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير فعاليت بدني بر كارايي هنگام كار مضاعف و حواس پرتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير فعاليت بدني بر كارايي هنگام كار مضاعف و حواس پرتي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه
مقاله پردازش اطلاعات
مقاله ورزشكار
مقاله غير ورزشكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري كاخكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات زيادي در خصوص اثرات موسيقي و سر و صدا بر کارايي افراد صورت پذيرفته است. در اين تحقيق تلاش شده است تا اثرات فعاليت بدني (ورزش) بر کارايي، هنگام کار مضاعف و حواس پرتي بررسي شود. بدن منظور کارايي دو گروه از آزمودني ها شامل ورزشکاران (n=36)، و غير ورزشکاران (n=31)، با ميانگين سني ۲٫۳۷±۲۳ سال براي ورزشکاران و ۲٫۹۱±۲۱ سال براي غير ورزشکاران، با استفاده از آزمون خطي زني تولوز_ پيرون در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت.
آزمايش شامل سه حالت بود: کار در شرايط عادي، کار در حين انجام دو کار به طور همزمان (مضاعف) و کار در شرايط حواس پرتي. داده هاي تحقيق با استفاده از آزمون t براي گروههاي مستقل و همچنين تحليل واريانس يک طرفه، تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين ورزشکاران و غير ورزشکاران در هر سه حالت آزمايش وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است