۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تاثير عصاره الکلي گياه سداب Ruta graveolens بر اندام هاي توليدمثلي موش نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره الکلي گياه سداب Ruta graveolens بر اندام هاي توليدمثلي موش نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندام هاي توليدمثلي
مقاله عصاره الکلي سداب
مقاله اسپرم
مقاله موش بالغ NMR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس درماني گياهان ارتباط نزديکي با فرهنگ انسان دارد. گياه سداب، گياهي است که در گذشته به علت خواص دارويي مختلف از جمله ازدياد قاعدگي و سقط جنيني، رماتيسم و نقرس کاربرد فراواني داشته است. لذا در اين مطالعه به طور تجربي اثر عصاره الکلي گياه سداب (Ruta ggraveolens L.=RG) بر اندام هاي توليدمثلي، جنس نر مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه از موش هاي کوچک آزمايشگاهي نر بالغ نژاد NMRI استفاده شده است. حيوانات به ۵ گروه تقسيم شدند. گروه کنترل که هيچ عصاره اي را دريافت نکردند. گروه شاهد که روغن زيتون را به عنوان حلال عصاره دريافت کردند. سه گروه تجربي که دوز ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم از وزن بدن عصاره را دريافت کردند. عصاره به صورت درون صفاقي و به صورت يک روز در ميان و طي دو هفته در ساعت مشخص انجام شد. يک ماه بعد از آخرين تزريق حيوانات بيهوش شدند. وزن بيضه، اپيديديم، مجراي دفران، حجم بيضه و تعداد اسپرم هاي موجود در انتهاي اپيديديم تعيين شدند. در اين مطالعه به منظور بررسي نتايج آماري از تستANOVA   DUNCAN و استفاده شده است.
يافته ها: مقايسه وزن بيضه، اپيديديم، مجراي دفران، کاهش معني دار (
p<0.05) را بين گروه هاي تجربي ۳۵۰ و ۴۵۰ ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما اختلاف معني داري بين گروه شاهد با کنترل وجود نداشت. مقايسه حجم بيضه و تعداد اسپرم هاي موجود در انتهاي اپيديديم، کاهش معني دار (p<0.05) را بين گروه هاي تجربي ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داده است، اما اختلاف معني دار بين گروه شاهد با کنترل وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که عصاره الکلي RG مي تواند روي فعاليت سيستم توليدمثلي نر، اثر کاهشي داشته باشد و بنابراين مي تواند به عنوان گياهي جهت کنترل زاد و ولد استفاده گردد.

© حقوق سایت محفوظ است