۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير سطح تبحر الگو بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت حركتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير سطح تبحر الگو بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت حركتي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت حركتي
مقاله الگو
مقاله اكتساب
مقاله يادداري و انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامري الهه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوي سيدمحمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير سطح مهارت الگوي آموزشي بر اکتساب، يادداري و انتقال مهارت سرويس بلند بدمينتون دانشجويان دختر دانشگاه تهران بوده است. بدين منظور ۱۳۰ دانشجوي دوره کارشناسي به روش کاملا تصادفي انتخاب شده و در ۳ گروه همگن از طريق انتصاب تصادفي قرار گرفتند. گروه اول، در شرايط الگوي در حال يادگيري (غير ماهر)، گروه دوم در شرايط الگوي ماهر به مدت ۶ روز متوالي در کوشش هاي اکتساب و سپس ۷۲ ساعت بعد در آزمون يادداري و انتقال مهارت سرويس بلند بدمينتون شرکت کردند. گروه سوم (گروه گواه)، فقط در کوشش روز ششم، آزمون يادداري و انتقال شرکت کردند. پس از جمع آوري داده ها از روش هاي t وابسته و آناليز واريانس يک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS:PC، تجزيه و تحليل انجام شد. نتايج نشان داد مشاهده الگوي در حال يادگيري در مرحله يادداري تاثير معني داري بر اجراي سرويس بلند بدمينتون دارد (P<0.05) و هيچگونه تفاوت معني داري بين اجراي گروه هاي تجربي در مرحله اکتساب و انتقال مهارت مشاهده نشد. در نتيجه مي توان گفت در آموزش مهارت هاي حرکتي مشاهده الگوي در حال يادگيري، به اندازه مشاهده الگوي ماهر در عملکرد افراد موثر است. 

© حقوق سایت محفوظ است