۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله تاثير زمان جمع آوري بذر بر درصد جوانه زني بذور برخي گندميان چندساله مراتع استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مرتع از صفحه ۳۹۲ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان جمع آوري بذر بر درصد جوانه زني بذور برخي گندميان چندساله مراتع استان يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله جوانه زني
مقاله قوه ناميه
مقاله مراتع يزد
مقاله Stipa barbata ،Stipa parviflora ،Cymbopogon olivieri

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فيروزآبادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشاه ارات بني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مناسب ترين زمان جمع آوري بذر سه گونه مرتعي از گندميان شامل Stipa barbata، Stipa parviflora و Cymbopogon olivieri بررسي شد. بذر گونه هاي مورد مطالعه در تاريخ هاي خاص با توجه به مراحل فنولوژي از مراتع استان يزد جمع آوري شد. به عبارت ديگر جمع آوري بذور از زمان رسيدن بذر تا موقع ريزش بذر در چندين مرحله انجام شد. پس از خشك شدن بذور در هواي آزاد، از هر مرحله تعداد ۴۰۰ عدد بذر در ۴ تكرار در پتري ديش مورد آزمايش قرار گرفتند و شمارش بذور جوانه زده به مدت ۲۱ روز ادامه يافت. داده هاي هر گونه گياهي به صورت مجزا در قالب طرح كاملا تصادفي با تيمارهاي تاريخ برداشت (در گونه S. parviflora با ۴ زمان، گونه olivieri.C با ۶ زمان و گونه S. barbata با ۳ زمان برداشت) تجزيه و تحليل شد. در مواردي كه اثر تيمار زمان معني دار بود، مقايسه ميانگين درصد جوانه زني در زمان هاي مختلف با استفاده از آزمون دانكن انجام شد. نتايج آزمايش نشان داد كه زمان هاي مختلف برداشت در جوانه زني همه گياهان مورد مطالعه داراي اختلاف معني دار در سطح يك درصد است. در گونه S. parviflora بيشترين درصد جوانه زني در ۳ خرداد (۹۳%) و كمترين آن در ۱۷ خرداد (۶۳%) اتفاق افتاد. در گونه C. olivieri بيشترين درصد جوانه زني در ۲۱ ارديبهشت (۷۰%) و كمترين آن در آن در ۱۸ خرداد (۲۸%) مشاهده شد. بذور گونه S. barbata در ۲۳ خرداد بيشترين درصد جوانه زني (۵۷%) و در ۱۶ خرداد كمترين مقدار جوانه زني (۲۵%) را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است