۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مقاله تاثير زئوليت در كاهش آبشويي نيتروژن در يك خاك شني تحت كشت كلزاي علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير زئوليت در كاهش آبشويي نيتروژن در يك خاك شني تحت كشت كلزاي علوفه اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت طبيعي
مقاله نيتروژن
مقاله آبشويي
مقاله كلزاي علوفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير کاربرد زئوليت طبيعي ايراني بر کاهش آبشوئي نيتروژن در اراضي سبک، آزمايشي در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسي شامل سطوح مختلف زئوليت (۰، ۳، ۶ و ۹ تن در هکتار) و مقدار کود نيتروژن در سه سطح (۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰) کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره، بود. کلزاي پائيزه رقم OKAPI در دهم مهر  ماه در مزرعه کشت و براي ارزيابي محصول علوفه گياه، کل زيست توده اندام هوائي کلزا در ابتداي مرحله غلاف دهي برداشت شد. ميزان آبشويي نيتروژن با اندازه گيري غلظت يون نيترات و آمونيوم موجود در زه آب خروجي زير عمق توسعه ريشه کلزا و سپس ضرب آن در مقدار نفوذ عمقي آب، محاسبه گرديد. نتايج نشان داد اثرات اصلي زئوليت و نيتروژن بر عملکرد کمي علوفه کلزا و مهار آبشويي نيتروژن از خاک معني دار بود (p£۰٫۰۱)، اما اثر متقابل آن دو بر هيچيک از صفات مورد مطالعه معني دار نشد. بکارگيري زئوليت در سطوح ۶ و ۹ تن در هکتار، باعث کاهش معني دار غلظت نيترات (NO3) در نمونه زه آب شد. اما سطوح مختلف زئوليت تاثير معني داري بر کاهش شستشوي آمونيوم (NH4+) نداشت. با افزايش کاربرد زئوليت از ۳ تن در هکتار به ۹ تن در هکتار، غلظت نيتروژن در توده گياهي کاهش يافت. بيشترين عملکرد علوفه تر و خشك به ترتيب معادل ۷۰٫۶۶ و ۱۱٫۳۱ تن در هكتار از تيمار ۲۷۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار حاصل شد. افزايش نيتروژن مصرفي از ۹۰ به ۲۷۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار موجب افزايش ۱۵ و ۶ درصدي به ترتيب در غلظت نيتروژن توده گياهي و ميزان کلروفيل برگ شد. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از زئوليت هاي طبيعي افزون بر تاثير غير مستقيم براي حصول عملکردهاي مطلوب، مانع هدرروي نيتروژن از خاک-هاي زراعي مي گردد. انجام آزمايش هاي بيشتر در خصوص نقش احتمالي زئوليت ها در جلوگيري از آبشويي نيترات مورد انتظار است.

© حقوق سایت محفوظ است