۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير روي تكميلي مادران شيرده بر وضعيت رشد طولي اطفال شير مادر خوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير روي تكميلي مادران شيرده بر وضعيت رشد طولي اطفال شير مادر خوار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي تكميلي
مقاله مادر شيرده
مقاله كمبود روي
مقاله رشد طولي
مقاله اطفال شير مادر خوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري خسروي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سياسي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مختلفي در زمينه اثر تجويز مکمل روي بر وضعيت آن در شير انجام شده است ولي هنوز اثر آن بر وضعيت روي شير و بر رشد شيرخواران به خوبي، به ويژه در نواحي دچار كمبود حاشيه اي روي مشخص نيست. هدف اين مطالعه تعيين اثر تجويز روي تکميلي در شش ماهه اول شيردهي بر غلظت روي شير، روي پلاسماي مادران و وضعيت رشد طولي شيرخواران بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي در فيلد بوده كه به صورت دو سوكور در شهر يزد انجام گرفته است. ۱۳۹ مادر شيرده در ۵ تا ۱۰ روز پس از زايمان به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به يك گروه دو روز در هفته هر بار ۲۵۰mg روي تكميلي (سولفات روي) و به گروه ديگر دارونما به مدت شش ماه داده شد. در ماه اول و ششم شيردهي نمونه خون و هر ماه نمونه شير گرفته شد. يادآمد خوراک ۲۴ ساعته و مشخصات انتروپومتريك شيرخواران و برخي متغيرها ثبت شد. روي به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي اندازه گيري شد.
يافته ها: پيروي مادران در مصرف كپسول ها، در كل ۹/۹۲ درصد و به تفكيك در گروه گيرندگان روي و دارونما به ترتيب ۱/۹۱ و ۴/۹۴ درصد بوده است. ميانگين روي پلاسماي مادران در ماه اول و ششم شيردهي در گيرندگان روي تكميلي به ترتيب ۱۲۴٫۹±۵۲٫۸ و (p=0.38) 121±۲۷٫۱ و براي گيرندگان دارونما به ترتيب ۱۳۴±۴۹٫۱ و (p=0.005) μg/dL115.6±۲۳ به دست آمد. ميانگين غلظت روي شير از ماه اول تا ششم در گيرندگان روي تكميلي به ترتيب ۳۱۰±۱۳۸، ۲۲۶±۸۴، ۱۸۲±۷۹، ۱۵۹±۷۳، ۱۱۱±۵۴ و ۱۱۸±۶۴ و براي گيرندگان دارونما نيز به ترتيب ۳۲۲±۱۶۱، ۲۱۲±۹۰، ۱۵۲±۶۹،  129±۵۷ريال ۱۰۳±۶۶ و μg/dL 109±۷۰ به دست آمد. غلظت روي شير تا ماه ششم در هردو گروه سير نزولي داشت ولي اين روند در گروه گيرنده دارونما شيب بيشتري داشت، به طوري كه ماه سوم و چهارم تفاوت بين دو گروه معني دار شد. متوسط رواداشت تامين شده انرژي و روي در مادران گيرنده روي به ترتيب ۹۷ و ۷۶٫۵ و براي گروه دارونما نيز به ترتيب ۹۹ و ۷۴ درصد حاصل شده است. به طور كلي براي شيرخواران گروه گيرنده روي ۳٫۲۸ درصد و براي شيرخواران گروه دارونما ۴٫۲۶ درصد از رواداشت روي تامين شد. در مدت شش ماه، شيرخواران مادران گيرنده روي، ۳٫۶ سانتي متر رشد طولي بيشتري داشتند. مقادير خطر نسبي بازماندگي از رشد در شيرخواران از ماه سوم به بعد معني دار به دست آمد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشابه برخي مطالعات، تجويز روي به مادران شيرده در افزايش روي پلاسما و شير مادران نسبتا موثر بوده و سرعت و ميزان رشد شيرخواران، به ويژه رشد طولي آنها را افزايش داده است. از اين رو، تجويز روي تكميلي به مادران شيرده در شش ماهه اول شيردهي پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است