۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه
مقاله عزت نفس
مقاله معيار كوپر اسميت
مقاله دانشجويان
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري جابري علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: راوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور تعيين تاثير روزه بر عزت نفس دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي انجام پذيرفته است.
روش: آزمودنيهاي پژوهش را ۶۷ نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف كه به صورت تصادفي انتخاب گرديدند و دست كم به مدت ۲۱ روز موفق به روزه داري در ماه مبارك رمضان شده بودند تشكيل داده اند. ابزار گردآوري داده ها شامل يك پرسشنامه جمعيت شناختي و يك سياهه سنجش عزت نفس بود. ميزان عزت نفس اين دانشجويان پيش و پس از ماه رمضان با مقياس كوپر اسميت اندازه گيري شد.
يافته ها: آزمون t تفاوت معني داري بين ميزان عزت نفس آزمودنيهاي پژوهش در دو سنجش پيش و پس از ماه رمضان نشان داد. نتيجه: روزه داري ماه مبارك رمضان تاثير مثبت معني داري در ارتقاي ميزان عزت نفس دانشجويان دارد.

© حقوق سایت محفوظ است