۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله تاثير دوره هاي مختلف نوري بر شاخص هاي خوني در تاسماهي جوان ايراني (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير دوره هاي مختلف نوري بر شاخص هاي خوني در تاسماهي جوان ايراني (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
مقاله فاکتورهاي خوني
مقاله دوره نوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديكتادوگوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتكار بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر جهت بررسي تعداد گلبول هاي قرمز خون، ميزان هماتوکريت، هموگلوبين و تغييرات آنها نسبت به دوره هاي مختلف نوري، تعداد ۴۵۰ قطعه تاسماهي جوان ايراني به مدت ۶۰ روز تحت ۵ رژيم نوري که عبارت بودند از: روشنايي مطلق، ۱۶ ساعت روشنايي: ۸ ساعت تاريکي، ۱۲ ساعت روشنايي: ۱۲ ساعت تاريکي، ۸ ساعت روشنايي: ۱۶ ساعت تاريکي و تاريکي مطلق مورد بررسي قرار گرفتند. در انتهاي آزمايش ۳ قطعه ماهي به ازاي هر تيمار بطور تصادفي انتخاب و از ماهيان خون گيري به عمل آمد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که در تاريکي مطلق تعداد گلبول هاي قرمز (ميانگين ۵۱۶۶۶۶٫۷±۴۰۲۴۲٫۳ عدد در ميلي مترمکعب خون)، بطور معني داري از ساير گروه ها بالاتر بوده است. همچنين نتايج نشان داد که دوره هاي مختلف نوري تاثير معني داري بر ميزان هموگلوبين و هماتوکريت ندارد و بيشترين مقادير آنها به ترتيب در رژيم نوري ۱۶ ساعت روشنايي: ۸ ساعت تاريکي و ۱۲ ساعت روشنايي: ۱۲ ساعت تاريکي مشاهده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است