۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله تاثير درمان شناختي رفتاري بر اضطراب خانمهاي نابارور اوليه تحت درمان IUI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۴۰ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان شناختي رفتاري بر اضطراب خانمهاي نابارور اوليه تحت درمان IUI
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله اضطراب
مقاله ناباروري و تلقيح داخل رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: لطيف نژادرودسري رباب
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان منيره
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناباروري و مراحل درمان آن به عنوان بحراني در زندگي يك زوج نابارور منبعي براي بروز اضطراب خانم‌‌هاي نابارور مي باشد. از آنجايي كه تكنيك درمان شناختي رفتاري به عنوان يكي از روشهاي موثر بر وضعيت رواني خانمهاي نابارور تحت درمان مطرح است، پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير درمان شناختي رفتاري بر اضطراب خانمهاي نابارور اوليه تحت درمان IUI مراجعه كننده به مركز تحقيقات ناباروري منتصريه شهر مشهد از ارديبهشت تا مرداد سال ۱۳۸۰ انجام گرفت. در اين تحقيق باليني۱۱۰ خانم داراي ناباروري اوليه كه براي اولين بار جهت درمان IUI اقدام كرده بودند، به روش تخصيص تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد قرار گرفتند. دو گروه در اولين روز مراجعه جهت درمان IUI (بدو مطالعه) از نظر ميزان اضطراب حالت و صفت اوليه توسط آزمون اضطراب اشپيل برگر مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس در گروه تجربي مداخله درمان شناختي رفتاري شامل بازسازي شناختي وآرام سازي تنفسي به مدت ۱۳-۱۲ روز بعمل آمد. در مورد گروه شاهد تنها دوره درمان معمول بخش اجرا گرديد. در هر دو گروه ميزان اضطراب حالت و صفت در۳۰ دقيقه قبل از انجام عمل (حين مطالعه) ‌و همچنين ۳۰ دقيقه بعد از انجام عمل IUI (پايان مطالعه) ارزيابي گرديد. نتايج پژوهش نشان داد ميانگين اضطراب حالت بدو مطالعه در دو گروه اختلاف معني داري نداشت، اما ميانگين اضطراب حالت حين و پايان مطالعه در دو گروه اختلاف معني داري داشت به طوري كه در گروه تجربي كاهش بيشتري مشاهده شد. ميانگين اضطراب صفت بدو، حين و پايان مطالعه در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. به علاوه اختلاف معني داري بين ميانگين تفاوت اضطراب حالت بدو و حين مطالعه و بدو و پايان مطالعه در دو گروه وجود داشت. همچنين ميانگين تفاوت اضطراب صفت بدو و حين مطالعه و بدو و پايان مطالعه در دو گروه معني دار بود در حالي كه ميانگين تفاوت اضطراب صفت حين و پايان مطالعه تفاوت معني داري نداشت. نتايج مطالعه نشان داد كه درمان شناختي رفتاري در كاهش اضطراب خانم هاي تحت درمانIUI  موثر است. بنابراين پيشنهاد مي شود جهت تامين سلامت رواني خانمهاي تحت درمان ناباروري به كار گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است