۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله تاثير درمان سطحي با ليزر CO2 بر استحکام باند اوليه کامپوزيت رزين به زيرکونيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان سطحي با ليزر CO2 بر استحکام باند اوليه کامپوزيت رزين به زيرکونيا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيرکونيوم اکسايد
مقاله سمان هاي رزيني
مقاله ليزر CO2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاطفت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ايجاد اتصال ميکرومکانيکي مناسب بين سمان رزيني و سراميک زيرکونيا با استفاده از روش هاي معمول آماده سازي سطح، امکان پذير نمي باشد. کاربرد ليزر براي آماده سازي سطح سراميک زيرکونيا پيشنهاد شده است. هدف از اين پژوهش، ارزيابي تاثير آماده سازي سطحي با ليزر CO2 بر استحکام باند اوليه سمان رزيني به سراميک زيرکونيا بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، ۳۰ عدد ديسک زيرکونيا به قطر ۶ ميلي متر و ضخامت ۲ ميلي متر آماده و به صورت تصادفي به ۲ گروه ۱۵ تايي تقسيم شدند. در گروه آزمون ديسک زيرکونيا به وسيله ليزر CO2 با انرژي خروجي ۳ w و دانسيته انرژي J/cm2 265.39 مورد تابش قرار گرفت. با استفاده از مولدهاي پلاستيکي ديسک هاي کامپوزيت رزين به قطر ۳ ميلي متر و ضخامت ۲ ميلي متر تهيه شد و به سطح ديسک هاي زيرکونيا با سمان رزيني (Kuraray co Ltd, Osaka, Japan) Panavia F 2.0 سمان گرديد. به وسيله ماشين تست مکانيکي با سرعت بارگذاري ۰٫۵ ميلي متر بر دقيقه استحکام باند برشي نمونه ها تعيين شد. نوع شکست به وسيله ميکروسکوپ نوري با بزرگ نمايي x40 ارزيابي گرديد. مورفولوژي سطحي دو نمونه از گروه آزمون به ترتيب قبل و بعد از آماده سازي با ليزر توسط ميکروسکوپ الکتروني بررسي گرديد. آناليز داده ها توسط آزمون Paired-t انجام شد و سطح معني داري کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين استحکام باند برشي در دو گروه درمان سطحي با ليزر CO2 و گروه شاهد به ترتيب ۱۲٫۱۲±۳٫۰۲ Mpa و ۵٫۹۷±۱٫۱۴ Mpa بود. درمان سطحي با ليزر CO2 به طور معني داري استحکام باند برشي سمان به ديسک زيرکونيا را افزايش داد (p value= 0.001).
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي اين مطالعه، درمان سطحي با ليزر CO2 موجب افزايش استحکام برشي باند سمان رزيني به سراميک زيرکونيا مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است