۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير خارج نمودن دندانها‌ي پرمولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير خارج نمودن دندانها‌ي پرمولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارج كردن دندانها
مقاله دندانهاي پرمولر
مقاله اختلالات مفصل گيجگاهي ‌فكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به عقيده برخي محققان خارج كردن دندانهاي پرمولر و عقب بردن دندانهاي قدامي به علت قرار دادن فك پايين در وضعيت خلفي سبب ايجاد علايم اختلال مفصل گيجگاهي فكي (TMD) مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر خارج نمودن دندانهاي پرمولر برروي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي بود. در اين مطالعه مداخله اي، چهار گروه ده نفره تحت درمان ارتدنسي قرار گرفتند. درمان در گروه اول بدون خارج كردن دندان، در گروه دوم با خارج كردن دو پرمولر اول بالا، در گروه سوم با خارج كردن چهار پرمولر اول و در گروه چهارم با خارج كردن تركيبي دندانها انجام شد. ميزان Helkimo Score در تمام گروهها قبل و بعد از درمان و نيز يك و دوسال پس از درمان ارزيابي گرديد. جهت آناليز داده ها از آزمونهاي ANOVA و Paired t استفاده شد. نتايج نشان داد ميزان Helkimo Score پس از درمان و دوسال بعد با قبل از شروع درمان اختلاف معني داري در همه گروهها دارد. در سال دوم پس از Debanding در مقايسه با يك سال پس از درمان ارتدنسي تفاوتها در هيچ گروهي معني دار نبود. مقايسه نتايج درماني بين چهار گروه اختلاف آماري معني داري را نشان نداد؛ به عبارت ديگر خارج كردن دندانها اثر سوئي بر اختلالات مفصل گيجگاهي فكي نداشته است.

© حقوق سایت محفوظ است