۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير حل نمونه مسایل كلامي جبر (از نوع كار، تركيب و فاصله) بر روي حل مسایل معادل و مشابه كلامي جبر در دانش آموزان سال سوم رياضي – فيزيك شهرستان تويسركان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير حل نمونه مسایل كلامي جبر (از نوع كار، تركيب و فاصله) بر روي حل مسایل معادل و مشابه كلامي جبر در دانش آموزان سال سوم رياضي – فيزيك شهرستان تويسركان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسایل كلامي جبر
مقاله مسایل معادل
مقاله مسایل مشابه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسيان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كدپور پروين
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حلّ مسائل كلامي در قلب آموزش جبر قرار دارد. روشهاي حل مساله نخستين بار توسط پوليا (۱۹۶۲ به نقل از ريد، ۲۰۰۰) مطرح شده است. بسياري از پژوهشگران در حيطه آموزش رياضي متوجه طبقه بندي انواع مسائل كلامي شده اند. ريد (۲۰۰۰) مسائل معادل و مشابه كلامي جبر را در طبقه بندي انواع كار، تركيب و فاصله مورد مقايسه قرار داده است. كلمه هاي كليدي مطرح شده در اين مقاله عبارتند از: مسائل مشابه، مساله هاي كار، تركيب و فاصله. به منظور بررسي اين پرسش كه آيا نمونه مسائل حل شده كلامي جبر كه به دانش آموزان ارائه مي شود، آنها را قادر مي سازد تا مسائل كلامي جبر را كه معادل و مشابه با آن مسائل هستند حل نمايند، تحقيقي در دو مرحله بر روي دانش آموزان سال سوم رياضي – فيزيك كه در قالب دو كلاس سازمان يافته بودند با هم تركيب شده و به صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايشي گمارده شدند. به گروه گواه در مرحله تمرين، مسائل نا مربوط (مسائلي كه ارتباطي با مسائل مرحله آزمايشي ندارند) و به گروه آزمايشي، مسائل مربوط به مسائل مرحله آزمايش ارائه گرديد. تحليل نتايج نشان داد كه بين ميانگين دو گروه در حل مسائل معادل و مشابه تفاوت معني داري وجود ندارد. در مرحله دوم پژوهش، ۴۸ دانش آموز سال سوم رياضي – فيزيك كه از قبل در قالب دو كلاس سازماندهي شده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و حل مسأله – حل مساله نامي است كه براي اين گروه انتخاب شد تا از گروه آزمايشي متمايز شود. گمارده شدند. هر دو گروه در مرحله آموزش و تمرين، مسائلي را دريافت نمودند كه با مسائل مرحله آزمايش ارتباط داشتند. تنها تفاوت دو گروه در اين بود كه دانش آموزان گروه حل مساله در حين حل مسائل مرحله آزمايش مي توانستند به راه حلهاي آموزش داده شده در مرحله آموزش و تمرين مراجعه نمايند، اما گروه آزمايشي چنين فرصتي را نداشتند. نتايج نشان داد كه دانش آموزان گروه حل مساله در حل مسائل معادل كلامي جبر عملكرد بهتري نسبت به گروه آزمايشي داشتند و تفاوت ميانگينهاي آنها معني دار بود. اما در رابطه با مسائل مشابه كلامي جبر تفاوت معني داري بين ميانگينهاي دو گروه حل مساله و آزمايشي يافته نشد. 

© حقوق سایت محفوظ است