۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير تنش آب و مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملكرد و اجزا عملكرد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۸۴ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش آب و مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملكرد و اجزا عملكرد ذرت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش آب
مقاله نيتروژن
مقاله نمو و رشد
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يميني يداله
جناب آقای / سرکار خانم: قره ياضي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان در معرض عوامل تنش زاي محيطي قرار دارند. در اين رابطه مقدار آب و نيتروژن قابل دسترس از مهم ترين عوامل محدود کننده توليد گياهان زراعي محسوب مي شوند. به منظور بررسي اثر تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل نمو و رشد، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي دو آزمايش مزرعه اي مستقل از هم به صورت فاکتوريل درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي ۱۳۸۰ انجام شد. ارقام ذرت سينگل کراس ۱۰۸ و سينگل کراس ۳۰۱ تحت تنش کمبود آب و نيتروژن طي مراحل رشد رويشي و زايشي در دو منطقه همدان و کرج مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان داد که مراحل فنولوژيکي رشد و نمو، تحت تاثير تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن مصرفي به تاخير افتاد و طول دوره تاخير در تيمارهاي مختلف متفاوت بود. شاخص سطح برگ با کاهش رطوبت خاک و نيتروژن قابل دسترس به شدت کاهش يافت. اختلاف معني داري در عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و اجزا عملکرد در شرايط مختلف تنش رطوبتي ملاحظه شد. کمترين مقدار بيوماس کل و عملکرد دانه متعلق به گياهي بود که در هر دو مرحله رويشي وزايشي در معرض تنش آب قرار گرفتند. تنش رطوبت در مراحل رويشي و زايشي به ترتيب عملکرد دانه را به مقدار ۱۵ و ۲۰ درصد نسبت به شاهد کاهش داد. کاربرد مقادير مختلف نيتروژن نيز تفاوت معني داري در عملکرد دانه ايجاد نمود. هم چنين حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش در محتوي رطوبت نسبي برگ در شرايط مختلف تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن در تيمارهاي مورد بررسي مشاهده شد. شاخص برداشت تحت تاثير عوامل تنش زا قرار نگرفت ولي شاخص حساسيت تنش (SI) در تيمارهاي مختلف متغير بود. بيشترين شاخص حساسيت تنش(SI)  مربوط به رقم سينگل کراس ۳۰۱ در شرايط تنش رطوبتي در دوره رويشي و زايشي بود.

© حقوق سایت محفوظ است