۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير تمرينات هوازي ويژه بر ميزان آهن،فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان غير ورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات هوازي ويژه بر ميزان آهن،فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان غير ورزشكار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات هوازي
مقاله آهن
مقاله فريتين سرم
مقاله ظرفيت جذب آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستحفظيان مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهن يکي از مهم ترين عناصري است که در بيوسنتز هموگلوبين موثر است. از آنجا که هموگلوبين نقش مهمي در انتقال اکسيژن دارد، در فعاليت هاي شديد بدني ممکن است ميزان اين عوامل در سرم خون دچار تغيير شود.
با توجه به علاقه زنان به ورزش هاي استقامتي، در اين بررسي، تاثير تمرين هاي ورزشي هوازي ويژه بر ميزان آهن، فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان دختر غير ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفت.
تعداد ۳۰ دانشجوي دختر ۲۵-۲۰ ساله دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در دو گروه آزمايش و کنترل در اين تحقيق شرکت کردند.
از آزمودني ها قبل و بعد از دوره تمرين (مخصوص گروه آزمايش) در حالت استراحت و ناشتا نمونه گيري خون به عمل آمد و ميزان هر يک از متغيرهاي فوق اندازه گيري و نتايج بدست آمده تجزيه و تحليل آماري شد.
براي تحليل يافته هاي تحقيق و در نتيجه تاييد يا رد فرضيه هاي آن از فرمول آزمون t در سطح آلفا ۰٫۰۵ استفاده شد. همچنين به منظور بررسي رابطه بين مقدار تغييرات آهن، فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتايج تحقيق در گروه آزمايش نشان داد آهن سرم به ميزان ۷٫۳۳ ميکروگرم در دسي ليتر افزايش و فريتين سرم به ميزان ۴٫۵۳ ميکروگرم در ليترکاهش و ظرفيت جذب آهن سرم به ميزان ۱٫۳۴ ميکروگرم در دسي ليتر افزايش داشت، ولي اين نتايج اختلاف معني داري به لحاظ آماري نشان نداد و فقط رابطه معکوس و معني دار بين آهن و ظرفيت جذب آهن سرم مشاهده شد

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است