۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله تاثير تعديل رويه هاي مراقبت پرستاري بر پيشگيري از اختلالات کمي و کيفي خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در پرستاري داخلي و جراحي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تعديل رويه هاي مراقبت پرستاري بر پيشگيري از اختلالات کمي و کيفي خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نژادافشار پويا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال خواب مشکل شايعي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه است و از جمله عوامل خارجي ايجاد آن، اقدامات پرستاري مي باشد. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير تعديل رويه هاي مراقبت پرستاري بر پيشگيري از اختلالات کمي . کيفي خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه کارآزمايي باليني و يک سوکور براي بيماران بود که طي آن، ۳۰ بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان دکتر شريعتي تهران در سال ۱۳۹۰ از طريق نمونه گيري در دسترس به ترتيب در گروه هاي کنترل و مداخله مورد بررسي قرار گرفتند. در گروه کنترل کيفيت و کميت خواب در روز اول بستري و بعد از سه شب بستري با استفاده از پرسش نامه اندازه گيري شد و در گروه مداخله نيز به همين روش کيفيت و کميت خواب بيماران، اما با انجام آموزش به پرستاران و تغييراتي در مراقبت هاي پرستاري در طي سه شب بستري سنجيده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي کاي دو، تي زوجي و تي مستقل) و نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد.
يافته ها: يافته ها اختلاف معني داري را در نمره کيفيت خواب گروه کنترل و مداخله پس از سه شب بستري نشان داد (P<0.001)؛ به طوري که تعداد بيماران دچار اختلال خواب در گروه کنترل افزايش و در گروه مداخله کاهش يافتند. همچنين تغييرات ميانگين کمي خواب قبل و بعد از بستري در گروه کنترل و مداخله از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.001)؛ به گونه اي که مدت زمان خواب در گروه کنترل افت مشخصي پيدا کرده بود. اما در گروه مداخله ثابت باقي مانده بود.
نتيجه گيري: استفاده از تدابير تعديل رويه هاي مراقبت پرستاري مي تواند وضعيت خواب بيماران را پس از بستري در بخش مراقبت ويژه قلب بدون تغيير حفظ کند.

© حقوق سایت محفوظ است