۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تاثير تر- خشك شدن متوالي بر توزيع سطوح مختلف سرب افزوده شده به سه خاك منطقه آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تر- خشك شدن متوالي بر توزيع سطوح مختلف سرب افزوده شده به سه خاك منطقه آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تر و خشك شدن متوالي
مقاله زيست فراهمي
مقاله سرب
مقاله عصاره گيري متوالي
مقاله نمايه تفكيك كاهش يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي لو حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيست فراهمي، سميت و تحرك عناصر بالقوه سمي در خاك ها به تفكيك آن ها بين فاز محلول، جامد خاك و توزيع دوباره آن ها در بين اجزاي فاز جامد خاك بستگي دارد. دوره هاي متوالي تر و خشك شدن از عوامل مهم در كنترل رفتار و سرنوشت عناصر بالقوه سمي در خاك هاي آلوده مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي روند توزيع مقادير مختلف سرب افزوده شده به سه نوع خاك با مقادير متفاوت كربنات كلسيم تحت دوره هاي متوالي تر و خشك شدن با عصاره گيري متوالي بود. براي كمي سازي شدت پيوند سرب افزوده شده به خاك و ارزيابي تحرك و فراهمي سرب به ترتيب از نمايه تفكيك كاهش يافته (IR) و درصد يا مقدار جزء محلول + تبادلي استفاده شد. تر و خشك شدن خاك به شدت بر توزيع سرب در خاك ها تاثير گذاشت به گونه اي كه موجب انتقال سرب از بخش هاي متحرك به بخش هاي نامتحرك گرديد. اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه فاكتور خاك (در ۳ سطح)، غلظت سرب (در ۴ سطح) و چرخه تر و خشك شدن (در ۵ سطح) و در ۳ تكرار انجام گرفت. نتايج نشان داد كه شدت پيوند سرب به گونه اي معني دار با تر- خشك شدن خاك افزايش و با افزايش غلظت ورودي سرب به خاك كاهش مي يابد. با اين حال، تفاوت معني داري در بين خاك ها مشاهده نشد. با اين كه نخستين دور تر- خشك شدن به گونه اي معني دار جزء محلول + تبادلي سرب در خاك را كاهش داد، دورهاي بعدي تر- خشك شدن تاثيري معني دار نداشتند. با اين حال با افزايش ورود سرب به خاك، تحرك و فراهمي و در نتيجه خطرات احتمالي آن در خاك افزايش يافت.

© حقوق سایت محفوظ است