۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير تراكم بوته و مقادير كود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيك ذرت دانه اي (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تراكم بوته و مقادير كود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيك ذرت دانه اي (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم بوته
مقاله كود نيتروژن
مقاله شاخص هاي فيزيولوژيك
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم بوته و مقادير کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک ذرت دانه اي رقم SC704، آزمايشي در تابستان سال ۱۳۷۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز واقع در کوشکک با استفاده از طرح کرت هاي خرد شده، در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام گرديد. مقادير صفر، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار به عنوان فاکتور اصلي و تراکم هاي ۶، ۷٫۴، ۸٫۸ و ۱۰٫۲ بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. شاخص هاي فيزيولوژيک تحت تاثير کود نيتروژن قرار گرفتند. با افزايش کود نيتروژن از صفر به ۸۰ کيلوگرم در هکتار، افزايش قابل ملاحظه اي در ميزان شاخص سطح برگ به وجود آمد. با افزايش کود نيتروژن ازصفر به ۸۰ و ۱۶۰ کيلوگرم در هکتار، آهنگ رشد گياه و دوام شاخص سطح برگ افزايش يافت. افزايش کود نيتروژن از ۱۶۰ به ۲۴۰ کيلوگرم در هکتار، باعث کاهش آهنگ رشد گياه گرديد. در ميان شاخص هاي فيزيولوژيک جذب و تحليل خالص کمتر تحت تاثير کود نيتروژن قرار گرفت. منحني جذب و تحليل خالص در طول فصل رشد روند نزولي داشت. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش تراکم، شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ و آهنگ رشد گياه افزايش يافت. اما افزايش تراکم باعث کاهش جذب و تحليل خالص گرديد. افزايش ميزان شاخص سطح برگ در مزرعه باعث افزايش ميزان جذب نور و در نتيجه افزايش ظرفيت فتوسنتزي گياه گرديد که در نهايت منجر به افزايش عملکرد شد. بخش عمده اي از افزايش آهنگ رشد گياه در اثر افزايش تراکم مربوط به افزايش شاخص سطح برگ بود. با توجه به اهميت شاخص سطح برگ، آهنگ رشد گياه و دوام شاخص برگ در افزايش عملکرد دانه مي توان نتيجه گرفت که بخش عمده اي از افزايش عملکرد دانه در نتيجه افزايش تراکم، مربوط به بهبود شاخص هاي فيزيولوژيک ذکر شده باشد.

© حقوق سایت محفوظ است